(metal)klang, klirren, drøn., clank vb rasle, skramle, klirre., clannish adj med stærkt sammenhold., clannishness sb familiesammenhold., clap vb klappe; klappe ad; sætte (hårdt og energisk), smække ( fx clap one's hat on); (fig) T lægge, smække ( fx a higher tax on cigarettes); sb klap, slag, smæld, skrald; S gonorr‚; [clap eyes on] se for sine øjne; få øje på; [clap them in(to) prison] sætte (, smide) dem i fængsel; [clap one's hands] klappe i hænderne; [clap of thunder] tordenskrald., clapboard sb (am) (bræt til) klinkbeklædning; tyndt bræt; [clapboard house] klinkbeklædt hus., clapnet sb fuglenet., clapped-out adj T slidt op, nedslidt., clapper sb klapper, klakør; (instrument) skralde; (i klokke) knebel; T tunge; clappers pl (film) klaptræ; [they ran like the clappers] de løb som om fanden var i hælene på dem., clapper boards pl (film) klaptræ., claptrap sb tomme talemåder, tilstræbte åndrigheder, effektjageri., claque sb klakke (samling klakører)., clarendon sb (typ) (en halvfed skrift)., claret sb rødvin (især bordeaux); S blod; [claret cup] (isafkølet rødvin med lemon juice, spiritus etc)., clarification sb klaring; afklaring., clarify vb (om væske etc) klare; (fig) klare, gøre klarere ( fx the matter), tydeliggøre, præcisere ( fx one's views); afklare; (uden objekt) blive klarere, klares., clarinet sb klarinet., clarion sb (glds) clarino (trompet med høj, lys klang); [clarion call] trompetstød; (fig) fanfare., clarity sb klarhed, renhed., clash vb klirre; støde sammen, tørne sammen, kollidere; sb klirren; sammenstød, konflikt; [the colours clash] farverne skriger mod hinanden; [clash of interests] interessekonflikt; [clash of opinions] meningsuoverensstemmelse., clasp sb hægte, spænde, (på perlekæde etc) lås; omfavnelse; vb hægte; holde fast, omfavne, knuge, gribe fast om; [clasp hands] trykke hinandens hænder; [clasp one's hands] folde hænderne; [he clasped her in his arms] han tog hende i sine arme; han trykkede hende til sit bryst., clasp knife foldekniv., class sb klasse; (undervisnings)time; kursus; slags; (mil. og om studenter) årgang; (ved universitetseksamen) (hoved)karakter ( fx obtain a first class få førstekarakter); vb dele i klasser, klassificere, ordne; adj T førsteklasses, fornem; [it is in a class by itself] den er noget helt for sig selv; den er bedre end alle de andre; [it has got class] T der er stil over det, det er fornemt; [no class] T ringe, tarvelig; [he takes the class in French] han underviser (el. har) klassen i fransk; [he takes classes in French] han går til franskundervisning., class distinction klasseskel., classic adj klassisk ( fx classic literature; a classic example); fortrinlig; sb klassiker., classical adj klassisk ( fx classical music)., classicism sb klassicisme., classification sb klassifikation., classified adj klassificeret (også om dokument = hemmelig); (bibl) systematisk; [classified advertisements] rubrikannoncer., classify vb klassificere, inddele i klasser, systematisere., classy adj S fin, fornem; overklasse-, burgøjser-., clatter vb klapre; klirre; rasle, skramle; (snakke:) plapre; (med objekt) klapre (, klirre etc) med; sb klapren; klirren; raslen; skramlen; plapren., clause sb klausul, paragraf; (gram) (bi)sætning., claustrophobia sb (psyk) klaustrofobi., clave glds præt af I. cleave., clavichord sb klavikord., clavicle sb (anat) nøgleben, kraveben., claw sb klo; vb kradse, rive, flå; gribe, fægte (med kløerne, hænderne) (for efter); [claw back] (økon) tage tilbage i skat; [claw off a coast] (mar) klare en kyst fra sig., claw feet pl løvefødder (på møbler)., claw hammer kløfthammer., clay sb lerjord; ler (også fig om menneskelegeme, lig); kridtpibe; vb kline; dække med ler., clayey adj leret., claymore sb (skotsk tveægget sværd)., clay pigeon lerdue (til skydeøvelse)., clay pipe kridtpibe., clean adj ren; pæn, net; glat; renlig; (om form) velformet, regelmæssig; (om bevægelse) behændig, (om slag) velrettet; (typ: om korrektur) god, (næsten) fri for fejl, trykfærdig; (am S) pengeløs, blanket af; adv rent, ganske, fuldkommen, helt ( fx he had clean forgotten it); lige ( fx hit clean in the eye); vb rense, udrense; gøre rent (i); pudse ( fx silver plate, windows); [come clean] S gå til bekendelse; [clean copy] renskrift; [keep it clean] S ikke blive sjofel; [a clean record] et uplettet rygte; [he jumped clean over the hedge] han sprang over hækken uden så meget som at røre den; [clean out] gøre rent i; udrense; tømme; [clean sby out] blanke en af; [clean up] bringe i orden; rense, rydde (op i); T tjene ( fx a fortune)., clean-cut adj skarptskåren, klar, skarp., cleaner sb rengøringsassistent; rengøringsmaskine, renseredskab; rengøringsmiddel, rensevæske., cleaners renseri., I. cleanly adj renlig., II. cleanly adv rent., cleanse vb rense., cleanser rengøringsmiddel., clean-shaven adj glatbarberet., clean sheet uplettet fortid; (typ) udhængeark., clean-up sb T udrensning; S kæmpefortjeneste., I. clear adj 1. klar ( fx sky, light, fire; day); (om lyd) klar, lys ( fx note, voice); 2. klar, tydelig ( fx statement, meaning); 3. fri ( fx the road was clear of traffic); 4. hel ( fx six clear days); netto ( fx profit); 5. ren ( fx conscience); [I was clear about it] det stod mig klart; [in clear] (om meddelelse) i klart sprog; [be in the clear] være ude af vanskelighederne; være renset (for beskyldning etc), have klaret frisag., II. clear adv helt, fuldstændigt ( fx it went clear through the room); [keep clear of] holde sig klar af, undgå., III. clear vb 1. rydde ( fx snow; attics pulterkamre); tømme ( fx a pillarbox en postkasse); 2. rense ( fx it cleared the air; clear him of (for) suspicion); 3. gå fri af ( fx the car cleared the tree), klare; 4. klare, tage ( fx an obstacle); 5. (told)klarere ( fx goods); 6. sælge ud, realisere ( fx one's stock lager); 7. tjene netto; 8. cleare; 9. klare (et mål); 10. (i edb) slette; 11. (uden objekt) klare op; klares; [ med sb] [clear a bill] indløse en veksel; [clear a suit] (i bridge) spille en farve god; [clear the table] tage af bordet; [clear one's throat] rømme sig; [ med adv] [clear away] tage bort, rydde bort; tage af bordet; trække bort; T forsvinde; stikke af; [clear off] gøre færdig, få til side; jage bort; trække bort; T forsvinde, stikke af; [clear out] rense ud; blanke af; T forsvinde, stikke af; [clear up] rydde op; ordne; klare op ( fx it is clearing up); opklare, oplyse, forklare., clearance sb klaring; oprydning; rydning, (om hus) nedrivning; (mar) klarering, toldbehandling; (fig) tilladelse; (tekn) mellemrum; spillerum, frigang; slør; fri højde, fri profil; [bill of clearance] klareringsbevis., clearance sale udsalg, realisation, rømningssalg., clear-cut adj skarpskåren, klar; skarp ( fx a clear-cut distinction)., clearing sb rydning; ryddet land; (merk) clearing, afregning., clearing house afregningskontor; clearingcentral., clear-sighted adj klarsynet., clear-starch vb stive (tøj)., clearstory = clerestory., clearway vej med stopforbud., cleat sb kile; (mar) klampe; (på støvle) jernbeslag, knop, dup., cleavage sb spaltning ( fx a cleavage in a political party); kløvning; T fordybning mellem bryster, kavalergang., I. cleave vb (cleaved el. (glds) clave; cleaved) klæbe; holde fast (to ved)., II. cleave vb (clove el. cleft; cloven el. cleft) kløve, spalte, spalte sig., cleaver sb (slagters) flækkekniv., cleavers sb (bot) burresnerre., clef sb (mus.) nøgle., I. cleft præt og pp af II. cleave., II. cleft sb kløft, spalte., cleft-grafting sb spaltepodning., cleft palate ganespalte., clematis sb (bot) klematis., clemency sb mildhed, skånsel., clement adj mild, overbærende., clench vb knuge, klemme sammen; fastgøre; afgøre endeligt; [clench one's fist] knytte næven; [clench one's teeth] bide tænderne sammen., Cleopatra Kleopatra., clerestory sb klerestorium, lysgalleri over triforium (i kirke)., clergy sb gejstlighed; [30 clergy] 30 gejstlige., clergyman sb gejstlig, præst; [clergyman's sore throat] præstesyge., clerical adj gejstlig; skrive-; kontor- ( fx staff, work); [clerical error] skrivefejl., clerk sb kontormand, kontorist; fuldmægtig; (am) ekspedient; vb være ansat på et kontor; (am) være ekspedient; [clerk in holy orders] gejstlig, præst; [clerk of (the) works] bygningskonduktør., clever adj dygtig, flink, kvik, begavet, intelligent; behændig, ferm, fiks; (neds) smart, snu; [clever at arithmetic] flink til regning; [clever with one's hands] fiks på fingrene; [he is a shade too clever for me] han er mig et nummer for smart., clever-clever adj oversmart., clever clogs klog fyr., clever dick S: [he is a clever dick] han er så pokkers klog., clevis sb (tekn) gaffel., clew sb (fig) nøgle; ledetråd; (mar) skødbarm; vb lede, anvise; [clew up] vinde (sammen til et nøgle)., clich‚ sb klich‚; forslidt frase., click vb smække; klikke; (fig) falde på plads, falde i hak; (am S) passe storartet sammen; gøre lykke; (med objekt) smække med; sb smæk; klik; (tekn) spærrehage; pal; [click one's heels] slå hælene sammen; [click into place] falde på plads (med et klik); falde i hak; [click with a girl] S finde sammen med en pige., click beetle (zo) smælder., clicker (typ) faktor; ombryder., client sb klient; kunde; (bibl) låner., clientele sb klientel; klienter; kundekreds, kunder., cliff sb klippeskrænt mod havet; klint., cliffhang vb bryde af på et spændende sted; vente i spænding., cliff-hanger sb gyser, åndeløst spændende (fortsat) roman (, film etc)., cliff-hanging adj åndeløst spændende; som afbrydes på et meget spændende sted., climacteric sb klimakterium; overgangsalder; vendepunkt; adj overgangs-; afgørende, kritisk., climate sb klima; himmelstrøg; egn, egne; [the climate of opinion] stemningen, den almindelige indstilling; [the climate of taste] den herskende smag., climatic(al) adj klimatisk., climax sb klimaks., climb vb klatre; stige (til vejrs); (med objekt) bestige, klatre op ad (, på, i); sb klatretur; stigning, opstigning; [climb down] (fig) stikke piben ind, trække i land; falde til føje; [rate of climb] stigehastighed; [climbing expedition] bjergbestigning., climber sb klatrer, bjergbestiger; (fig) stræber; (bot) klatreplante., clime sb (poet) himmelstrøg, egn; klima., clinch vb fastgøre, klinke; (fig) afgøre endeligt, bekræfte; (i boksning) gå i clinch; sb clinch; [clinch a nail] vegne et søm., clincher sb afgørende argument., cline sb glidende skala., cling vb (clung, clung) holde fast (to ved, i), klynge sig, klamre sig (to til); hænge fast (to ved, i); klæbe; clinging (om tøj) stramtsiddende., clingfilm husholdningsfilm., clinic sb klinik; klinisk undervisning; adj klinisk., clinical adj klinisk; [clinical thermometer] lægetermometer., I. clink vb klinge, klirre; klirre med; sb klang, klirren; [clink glasses] klinke med glassene., II. clink sb S fængsel; [in clink] i spjældet., clinker sb klinke (slags hårdtbrændt mursten); slagge; adj T første klasses; vb brænde sammen til slagger., clinker-built adj (mar) klinkbygget., clinking adv: [clinking good] vældig god., clinkstone sb fonolit., clinometer sb faldmåler, hældningsmåler., Clio Klio (historiens muse)., I. clip sb hårklemme; clip, papirklemme; cykelspænde; (mil.) laderamme (til patroner); (på slange) spændebøjle., II. clip vb klemme sammen., III. clip vb klippe; beklippe; nedskære; stække; studse; (fig) sakse ( fx from a newspaper); T slå, smække; S fare (af sted), ræse; sb klip; klipning; slag, rap; S fart; [clip his ear] give ham en lussing; [clip one's words] afsnubbe ordene., clip hooks (mar) dyvelskløer., clip joint S natklub (etc) der tager overpriser., clipper sb klipper; møntklipper; (mar, flyv) klipper; S pragteksemplar., clippers sb pl (billet)saks; klippemaskine., clippie sb kvindelig konduktør (på bus)., clipping sb klipning; afklippet stykke, stump, udklip; adj S storartet, mageløs., clique sb klike; vb T slutte sig sammen (i kliker)., cliqu(e)y, cliquish adj tilbøjelig til at danne kliker., cliquishness, cliquism sb klikevæsen., cloaca sb (zo) kloak (hos kloakdyr)., cloak sb kappe, kåbe; (fig) skalkeskjul, påskud; vb dække med kappe; (fig) skjule, tilsløre., cloak-and-dagger adj melodramatisk; [cloak-and-dagger novel] røverroman, spionroman., cloakroom sb garderobe (i teater, på jernbanestation etc); toilet., cloakroom ticket garderobenummer., clobber S sb tøj, kluns, habengut; vb slå, banke, tæve., cloche sb dyrkningsklokke; solfanger; (cloche hat) klokkehat., I. clock sb pil (mønster på strømpe)., II. clock sb stueur, tårnur, ur, klokke; T ansigt; taxameter; speedometer; kilometertæller; vb tage tid på ( fx a runner); registrere; S slå, gokke; [clock a car] S dreje kilometertælleren tilbage på en bil; [clock in (, out)] (på arbejdsplads:) stemple ind (, ud); [put back the clock] (fig) skrue tiden tilbage; [it is two o'clock] klokken er to; se også o'clock; [all round the clock] døgnet rundt; [clock up] løbe; køre; T notere ( fx another victory)., clockface urskive., clockmaker urmager., clock watcher arbejder der tit ser på uret (og længes efter arbejdstidens ophør)., clockwise adv med uret, med solen., clockwork sb urværk; [everything went like clockwork] alting gik som det var smurt (el. som efter en snor); [clockwork toys] mekanisk legetøj., clod sb klump; jordklump; (om person) fjols, fjog; vb kaste jordklumper på., cloddish adj dum, fjoget., clodhopper sb bondeknold., clog vb hindre; hæmme; tynge ned; bebyrde ( fx one's memory with sth); forstoppe, tilstoppe, blokere ( fx the pipes got clogged); (uden objekt) gå trægt, blive tilstoppet; klumpe sig (sammen); sb byrde, hindring; klods (om benet); tilstopning; træsko., cloister sb klostergang, buegang, søjlegang (mod indre gård); kloster; vb sætte i kloster; [cloister oneself] (fig) mure sig inde., clonk vb dunke; sb dunk., clop vb klapre., I. close adj 1. tæt (to ved); 2. lummer, trykkende ( fx atmosphere), beklumret; 3. omhyggelig bevogtet ( fx prisoner); 4. skjult; 5. indesluttet, tilbageholdende; 6. påholdende; 7. knap, vanskelig at skaffe ( fx money