years to come] de kommende år; [ med adv og præp] [come about] hænde; ske, gå til ( fx it came about in this way); vende; [come across] møde; støde på; S punge ud ( fx he will have to come across with the money); [come again!] (am S) hva' (dvs sig det igen); [come along] komme frem, komme, vise sig; [come along!] kom så! kom med! [come at] få fat på; opnå; gå løs på, angribe ( fx he came at me); [come away] falde af, gå af ( fx the handle came away); [come back] komme tilbage, blive populær igen, være med igen; T svare igen; replicere; [come by] komme forbi; komme til, få fat på ( fx it is difficult to come by); [come down] komme ned; falde ned; blive sat tilbage; (om pris) falde; (om tradition) blive overleveret; [come down handsomely] ordentlig flotte sig, punge ud; [he has come down in the world] det er gået tilbage for ham; [come down on] overfalde, skælde ud; [he came down on their side] han besluttede sig til at støtte dem; han sluttede sig til deres parti; [come down to] indskrænke sig til; gå i arv til; [he came down to -ing] han sank så dybt at han; [when it comes down to] når det drejer sig om; [come down with the money] betale pengene; [come for] hente, komme efter; [come forward, come forth] komme frem; melde sig; tilbyde sig; [it comes strangely from him] det lyder mærkeligt i hans mund; [come home to] se home; [come in] komme ind; komme op; komme til nytte; blive mode; (ved væddeløb) slutte, komme i mål; (parl) blive valgt; komme til magten; (om frugt etc) blive moden; [come in for] blive udsat for ( fx criticism); få; [I came in for a share] der faldt noget af til mig; [where does the fun come in?] hvad morsomt er der ved det? [where do I come in?] hvad skal jeg lave? hvad er min opgave? [it came in useful] det kom lige tilpas, det kom til nytte; [come into] arve ( fx a fortune); få; gå ind på; [come into being] opstå; [come into force] træde i kraft; [come into money] komme til penge; [come into one's head] falde en ind; [come of] komme af; nedstamme fra; [nothing came of it] der blev ikke noget af det; [come off] komme bort fra; slippe fra (noget); klare sig; foregå, finde sted; gå af, falde ud (godt el. dårligt); lykkes; falde af, gå af ( fx the handle came off); [it didn't come off] (også) det lykkedes ikke, det blev ikke til noget; [come off it!] hold op med det; hold op med at spille vigtig; [she would have come off worse] det ville have gået hende værre; [come off on] smitte af på; [come on] komme frem; gøre fremskridt, udvikle sig; nærme sig; (am) gøre indtryk af at være ( fx come on tough, sincere), (prøve at) virke ...; (teat) gøre sin entr‚; (jur) komme for ( fx the case comes on next Thursday); (om plante) trives; [come on!] skynd dig! kom så! (vantro:) åh la' vær'! (bønfaldende:) å hva', nå nå ( fx come on, don't argue (også) lad nu være med at skændes); [you're coming on!] du kommer dig (dvs gør fremskridt); [I've got a cold coming on] jeg er ved at blive forkølet; [come out] komme ud, blive bekendt; komme frem, blive opdaget; (om bog) udkomme; (om ung pige) debutere i selskabslivet; (om hår) falde af; (bot) springe ud; (om kabale) gå op; T strejke; nedlægge arbejdet; [come out No. 1] komme ind som nr. 1; [come out against] kritisere, angribe; [he came out in spots] han fik udslæt; [come out of] føre til, være resultatet af ( fx what came out of your work?); [come out with] komme frem med; fremsætte; plumpe ud med; [come over] blive ( fx he came over queer); [what's come over him] hvad går der af ham; [come round] vende sig (om vinden); komme på bedre tanker; komme sig; komme til sig selv, komme til bevidsthed; lade sig overtale; [come round here!] kom herom! [come round some time!] kig inden for (dvs besøg mig) engang! [Christmas soon came round again] snart stod julen atter for døren; [come through] (am) klare den; blive frelst (dvs omvendt); S rykke ud med sproget; [come through with] røbe, komme frem med; [the call came through] (tlf) han (, jeg etc) fik forbindelse; [come to] komme til sig selv igen; beløbe sig til ( fx the bill came to ten pounds); falde ud, ende; [he had it coming to him] han var selv ude om det; [come to grief] komme galt af sted; [come to nothing] løbe ud i sandet, ikke blive til noget ( fx his plans came to nothing); [come to that] for den sags skyld, når alt kommer til alt; [come to pieces] gå i stykker; [come up] komme op; dukke op; rejse sig; komme frem; komme for; [come up to] nå op til; stå på højde med; nå; [come up with] nå, indhente; [come upon] træffe på, (tilfældigt) finde, komme over; falde over; [come within] falde ind under., II. come pp af come., come-at-able adj omgængelig, let at få i tale; let tilgængelig., comeback sb tilbagekomst; come-back; S rapt svar, svar på tiltale., Comecon fk Council for Mutual Economic Aid (østeuropæisk "fællesmarked")., comedian sb komiker., comedo sb hudorm., come-down sb brat fald; tilbageskridt; skuffelse; ydmygelse., comedy sb komedie; komik; [the comedy of the situation] det komiske ved situationen; [comedy of manners] sædekomedie., come-hither adj T indladende., comely adj pæn, køn; tækkelig, net., come-on sb S lokken; bagtanke, skjult hensigt; lumskeri., comer sb 1. (am T) en der er på vej op, en der er fut i; 2.: [all comers] alle, der melder sig (el. indfinder sig); [the first comer] den først ankomne., comestibles sb pl madvarer., comet sb komet., come-uppance sb: [get one's come-uppance] T få sin velfortjente straf, få løn som forskyldt., comfits sb konfekt, søde sager (især: kandiserede frugter)., comfort sb trøst; (legemligt:) velbefindende, velvære; (mht indretning etc) hygge, bekvemmelighed, behagelighed; komfort; (mht penge) økonomisk tryghed; vb trøste, oplive; [too big (, close etc) for comfort] for stor (, nær etc) til at man er rigtig tryg ved det; ubehageligt stor (, nær etc)., comfortable adj bekvem, magelig ( fx chair), komfortabel, behagelig, hyggelig ( fx room); god, pæn ( fx income); (om person) veltilpas; [be comfortable] (også) sidde godt; ligge godt; (om patient) have det nogenlunde godt; (økon) sidde godt i det; [make oneself comfortable] hygge sig; [make yourself comfortable] (også) gør Dem det bekvemt., comfortably adv bekvemt, let, behageligt; [be comfortably off] være velstillet, sidde godt i det., comforter sb trøster; uldent halstørklæde; (til barn) narresut; (am) vattæppe., comfortless adj uden hygge; uhyggelig, trøstesløs, trist., comfort station (am) (offentligt) toilet., comfrey sb (bot) kulsukker., comfy T = comfortable; (også) hygsom., comic adj komisk ( fx a comic song); sb komiker; tegneseriehæfte; comics tegneserier., comical adj komisk, morsom, pudsig., comic book tegneseriehæfte., comic paper vittighedsblad; tillæg til avis, med tegneserier., comic strip tegneserie., Cominform fk Communist Information Bureau; [the Cominform] Kominform., coming adj kommende, tilkommende; sb komme; [coming in] (om post, varer) indgående; [coming out] udgående; [coming man] vordende leder, stjerne etc; [the coming thing] fremtidens løsen., Comintern fk Communist International., comity sb høflighed; [comity of nations] venskabelig forståelse mellem nationerne., comma sb komma., I. command vb befale, kommandere, byde; påbyde ( fx silence); (mil., mar) have kommandoen over ( fx a division), føre; (fig) beherske ( fx one's temper); (mht beliggenhed) beherske ( fx a position from which the artillery commanded the town), dominere; have udsigt over; (fortjene:) have ret til; kunne kræve ( fx a high salary); (få:) opnå ( fx a good price); fremtvinge, vække, indgyde ( fx respect, admiration); (have:) råde over ( fx unlimited capital); nyde ( fx respect agtelse)., II. command sb befaling, ordre, kommando; anførsel, kommando ( fx under his command); magt, herredømme, rådighed (of over); beherskelse (of af, fx a language); [at command] på kommando; til disposition ( fx all the money at my command); [at (el. by) his command] på hans befaling (el. bud); [in command] kommanderende; [be in command] føre kommandoen ( fx who is in command here?)., commandant sb kommandant., commandeer vb rekvirere; beslaglægge., commander sb fører, anfører; feltherre, hærfører; (mil.) kommandør; (mar) orlogskaptajn; (af en orden) kommandør., commander-in-chief øverstbefalende., commandment sb bud; [the ten commandments] de ti bud., commando sb (soldat i) særlig uddannet angrebsstyrke, kommando., command performance privat forestilling for kongehuset., Commem (fk Commemoration) stiftelsesfest ved universitetet i Oxford., commemorate vb fejre; minde(s)., commemoration sb ihukommelse; mindefest, stiftelsesfest ved universitetet i Oxford; [in commemoration of] til minde om., commemorative adj til erindring (of om); [commemorative stamp] særfrimærke, erindringsmærke., commence vb begynde., commencement sb begyndelse; (eksamens)afslutningshøjtidelighed; dimissionsfest; årsafslutning., commend vb rose, prise; anbefale; betro, overgive; [it does not commend itself to me] det tiltaler mig ikke., commendable adj prisværdig; værd at anbefale., commendatory adj anbefalende; rosende., commensurable adj kommensurabel., commensurate adj: [be commensurate with] stå i et rimeligt forhold til; svare til ( fx his success was not commensurate with his efforts)., comment sb (kritisk el. forklarende) kommentar, bemærkning; vb gøre bemærkninger (on om); skrive fortolkning (on til); [go beyond fair comment] overskride ytringsfrihedens grænse; [comment on] (også) omtale, udtale sig om, anmelde., commentary sb kommentar, fortolkning; ledsagende tekst, speakerkommentar (til film etc); (i radio) reportage., commentate vb referere (i radio)., commentator sb kommentator; radioreporter., commerce sb handel; (glds) omgang, samkvem., commercial adj kommerciel; erhvervs- ( fx aviation); handels- ( fx school; traveller rejsende; treaty traktat); forretnings-; sb reklameudsendelse (i radio og TV); T handelsrejsende; [put to commercial use] udnytte erhvervsmæssigt., commercial art reklamegrafik, industriel grafik., commercial artist (glds), se commercial designer., commercial designer grafisk designer, grafisk formgiver (og layoutmand)., commercialize vb kommercialisere; udnytte erhvervsmæssigt; [it has become commercialized] der er gået forretning i det., commie sb T kommunist., commination sb trussel, fordømmelse., comminatory adj truende., commingle vb blande (sig)., comminute vb findele; [comminuted fracture] (med.) splintbrud., comminution sb findeling., commiserate vb ynke, have medlidenhed (med); udtrykke sin medfølelse med., commiseration sb medlidenhed, medynk; (udtryk for) medfølelse., commissar sb kommissær (i Sovjet)., commissariat sb (mil.) intendantur; forsyningstjeneste; (i Sovjet) kommissariat., commissary sb kommissær; intendant; (am) udsalg, kantine (i lejr etc)., commissary-general (mil.) generalintendant., commission sb hverv; bestilling ( fx a commission for a portrait); (mil.) officersudnævnelse, officerspatent, officersbestalling; (merk) kommission, provision; (personer:) kommission, udvalg; (cf commit) betroelse, overdragelse; forøvelse ( fx the commission of a crime); vb befuldmægtige; give et hverv, give i kommission, give bestilling på; (om skib) indsætte i farten, udruste; [get a commission] blive officer; [ship in commission] udrustet skib; tjenstdygtigt skib; [put a ship in(to) commission] indsætte et skib i farten; hejse kommando; [out of commission] ude af drift, i uorden, i stykker; [ship out of commission] skib der har strøget kommando, oplagt skib; [be commissioned to write an article] få bestilling på en artikel; [commission of the peace] embede som (el. udnævnelse til) fredsdommer., commission agent kommissionær; bookmaker., commissionaire sb (uniformeret) dørvogter, portier, schweizer (ved stormagasin, biografteater etc)., commissioned adj: [commissioned officer] officer., commissioner sb kommissær; kommissionsmedlem; kommitteret; regeringsrepræsentant (i koloni etc); kommandør (i Frelsens Hær); [commissioner of police] (omtr) politidirektør; [assistant commissioner of police] (omtr) politiinspektør; [Parliamentary commissioner] ombudsmand., commissure sb: [commissure of the lips] mundvig., commit vb betro, overgive, overdrage; forøve, begå ( fx a crime); forpligte, binde; henvise til et udvalg; [commit for trial] sætte under tiltale; [commit oneself] forpligte sig, binde sig ( fx to a certain course); tage stilling, udtale sig; kompromittere sig; [commit oneself to] (også) påtage sig; [commit to the flames] brænde, kaste på ilden; [commit sby to a mental hospital] tvangsindlægge ‚n på et sindssygehospital; [commit to memory] memorere, indprente i sin hukommelse; [commit to prison] fængsle; [commit to writing] nedskrive, sætte på prent., commitment sb overdragelse; forøvelse; forpligtelse; løfte; (økon og fig) engagement; (jur) arrestordre, fængslingskendelse; (med.) tvangsindlæggelse., committal sb = commitment; jordfæstelse, begravelse., committed adj forpligtet, engageret., I. committee sb komit‚, udvalg; (i forening) bestyrelse, forretningsudvalg; (ved kapsejlads) dommerkomit‚; [the House goes into committee] tinget konstituerer sig som udvalg; [committee of inspection] kreditorudvalg., II. committee sb værge (for en sindssyg etc)., commix