(minearbejdere etc) er henvist til at bo., II. compound adj sammensat ( fx word)., III. compound vb 1. sammensætte; blande; 2. afgøre i mindelighed; 3. få en ordning, (ved konkurs) få en akkord i stand ( fx with one's creditors); komme overens, forlige sig; 4. forstørre, øge; [compound a felony] lade sig bestikke til ikke at forfølge en forbrydelse; [compound for] indgå forlig om, få en ordning med hensyn til., compound eye (zo) facetøje., compound fracture (med.) kompliceret brud, åbent brud., compound interest rentes rente., comprehend vb indbefatte, omfatte; begribe, fatte., comprehensible adj begribelig, forståelig., comprehension sb opfattelse, forståelse; fatteevne; indbefatning; [it is beyond my comprehension] det går over min forstand., comprehensive adj omfattende; hvori alt er indbefattet; vidtfavnende, vidtspændende., comprehensive school enhedsskole, udelt secondary school., I. compress vb sammenpresse, komprimere; sammentrænge., II. compress sb (med.) omslag, kompres., compressed air komprimeret luft, trykluft., compression sb sammentrykning, fortætning; kompression., compressor sb kompressor., comprise vb indbefatte, omfatte; udgøre, danne; [be comprised of] bestå af., compromise sb kompromis, overenskomst, forlig; vb bilægge, afgøre i mindelighed, (uden objekt) indgå et kompromis, gå på akkord (with med), gøre indrømmelser; (udsætte for skam) kompromittere; (for fare) bringe i fare., comptroller sb tilsynsførende embedsmand (= controller, stavemåden bruges i visse titler)., compulsion sb tvang; (psyk) kompulsion, kompulsiv trang; tvangstanke., compulsive adj tvingende; ikke til at modstå; (især psyk) tvangs-; [compulsive eater] trøstespiser., compulsory adj tvungen; obligatorisk ( fx some subjects are compulsory); [compulsory education] skolepligt, tvungen skolegang; [compulsory pilotage] lodspligt, lodstvang; [compulsory purchase] ekspropriation., compunction sb samvittighedsnag., compurgation sb: [oath of compurgation] renselsesed., computable adj beregnelig., computation sb beregning., computation centre regnecentral., compute vb beregne, udregne; regne., computer sb datamaskine, datamat, computer., computerize vb lade udføre (, styre) af en datamaskine; databehandle; datamatisere; computerized datamatiseret, datastyret., computerscience datalogi., computer studies pl datalære., comrade sb kammerat., I. con vb studere nøje (el. grundigt), læse omhyggeligt, lære udenad ( fx a lesson); [con over] = con; [con a ship] styre et skib., II. con fk contra; se også I. pro., III. con S fk confidence (cf conman); sb bondefangerkneb; vb snyde (ved hjælp af bondefangerkneb), fuppe., concatenate vb sammenkæde., concatenation sb sammenkædning., concave adj hul, hulsleben, konkav; sb hulhed; [concave lens] spredelinse; [concave mirror] hulspejl., concavity sb hulhed; konkavitet., conceal vb skjule, holde hemmelig; [concealed lighting] indirekte belysning., concealment sb hemmeligholdelse; skjul; [concealment of birth] fødsel i dølgsmål., concede vb indrømme., conceit sb indbildskhed; (litt) søgt sammenligning (, åndrighed); [in one's own conceit] efter sin egen mening, i egen indbildning; [out of conceit with] ikke (længere) tilfreds med., conceited adj indbildsk; [conceited about] vigtig af., conceivable adj tænkelig, mulig., conceive vb undfange; fatte, forstå; tænke sig, forestille sig; [conceive as] opfatte som; [conceive of] opfatte; forestille sig; [conceive a plan] udklække en plan., concentrate vb koncentrere, sammendrage; koncentrere sig, samle sig (on om); sb koncentrat; kraftfoder., concentration sb sammendragning, koncentrering, koncentration; [concentration area] opmarchområde; [concentration camp] koncentrationslejr., concentric adj koncentrisk., concept sb begreb., conception sb undfangelse, befrugtning; forestilling; opfattelse, begreb, id‚., conceptual adj forestillings-, begrebsmæssig., I. concern vb angå, vedkomme ( fx it does not concern you at all); [concern oneself with sth] interessere sig for noget, give sig af med noget; se også concerned., II. concern sb anliggende, sag ( fx it is no concern of mine; mind your own concerns); andel ( fx he has a concern in the business); (merk) foretagende, forretning, virksomhed, firma; koncern; (uro etc) bekymring, ængstelse; [what concern is it of yours?] hvad kommer det dig ved? [the whole concern] hele historien, hele redeligheden., concerned adj bekymret ( fx he has a concerned look); interesseret; [the firm concerned] vedkommende firma, det pågældende firma; [as far as I am concerned] hvad mig angår; [be concerned in] være interesseret i; være impliceret i, have (noget) at gøre med ( fx he was concerned in the robbery); [be concerned with] dreje sig om., concerning præp angående, hvad angår, med hensyn til., concernment sb vigtighed ( fx it is of vital concernment); bekymring., I. concert vb indrette, ordne; aftale; samordne., II. concert sb koncert; forståelse, harmoni, overensstemmelse; aftale; [in concert with] i samråd (el. fællesskab) med., concerted adj fælles; som sker i fællesskab; samlet ( fx attack); (mus.) udsat for flere stemmer (, instrumenter); [concerted action] samlet optræden, fællesaktion., concert grand koncertflygel., concertina sb concertina (lille sekskantet harmonika)., concertmaster (am) koncertmester, førsteviolinist., concerto sb koncert, stykke for soloinstrument med orkesterledsagelse., concert pitch kammertone; [at concert pitch] (fig) i topform., concession sb indrømmelse; bevilling, koncession; (price concession) nedslag i prisen; (tax concession) skattelettelse., concessionaire sb koncessionshaver., concessionary sb koncessioneret., concessive adj indrømmende., conch sb konkylie., conchie, conchy sb S (fk conscientious objector) militærnægter., conciliate vb vinde (for sig); forsone., conciliation sb forsoning; mægling., conciliation board forligskommission., conciliation officer forligsmand., conciliation proceedings pl mægling (ved skilsmisse)., conciliator sb fredsstifter., conciliatory adj forsonende, mæglende, mæglings-; forsonlig., concise adj kortfattet, koncis., conclave sb konklave., conclude vb ende; afslutte; slutte; (fig) slutte (from af), drage en slutning; beslutte., conclusion sb slutning, ende; afslutning; konklusion; [draw a conclusion] drage en slutning; [in conclusion] sluttelig, til sidst; [try conclusions with] prøve kræfter med, tage det op med., conclusive adj afgørende., concoct vb udklække; udspekulere ( fx a plan); finde på, opdigte ( fx an excuse); sammenbrygge; bikse sammen ( fx a dish en ret)., concoction sb opdigtning; påfund; opdigtet historie; blanding, bryg, drik; rodsammen., concomitant adj ledsagende; sb ledsagende omstændighed; ledsagefænomen; [be a concomitant of] følge med ( fx tuberculosis is often a concomitant of poverty)., concord sb enighed; sammenhold; overensstemmelse; samklang, harmoni; (gram) kongruens., concordance sb overensstemmelse; konkordans ( fx a concordance of the Bible)., concordant adj overensstemmende (with med)., concordat sb konkordat (overenskomst)., concourse sb sammenløb, tilløb, stimmel, skare, forsamling; (arkit) gennemgangsareal, forhal; (am) bred vej; banegårdshal., concrescence sb sammenvoksning., I. concrete sb beton; (gram) konkret, tingsnavn., II. concrete adj konkret., III. concrete vb blive hård, størkne; gøre til en fast masse; gøre (, anvende) konkret, konkretisere., IV. concrete vb støbe (i beton), betonstøbe; udstøbe (med beton)., concrete mixer betonblandemaskine., concrete noun (gram) konkret, tingsnavn., concreting sb betonstøbning., concretion sb størkning; fast masse., concubinage sb konkubinat., concubine sb konkubine, medhustru., concupiscence sb lystenhed., concupiscent adj lysten., concur vb forene sig, mødes; falde sammen, indtræffe samtidig; være enig; medvirke; virke sammen., concurrence sb sammentræf; forening, overensstemmelse; medvirkning; enighed; bifald., concurrent adj medvirkende, samvirkende; samstemmende, enig; samtidig; (om linjer) hinanden skærende; sb medvirkende omstændighed (el. årsag)., concuss vb ryste., concussed adj som har hjernerystelse., concussion sb rystelse; [concussion of the brain] hjernerystelse., condemn adj dømme; fordømme; kondemnere ( fx a house); [the doctors had condemned him] han var opgivet af lægerne; [the condemned cell] de dødsdømtes celle., condemnation sb fordømmelse, domfældelse; kondemnering., condemnatory adj fordømmende., condensation sb fortætning, kondensation; (af vand også) nedslag; (fig) sammentrængning., condense vb fortætte, kondensere; fortættes, kondensere sig; (fig) sammentrænge., condenser sb fortætter, kondensator., condescend vb nedlade sig; være nedladende., condescending adj nedladende., condescension sb nedladenhed., condign adj velfortjent, passende ( fx punishment)., condiment sb krydderi; krydret tilbehør til ret; [condiment set] saltbøsse og peberbøsse (og undertiden sennepskrukke)., I. condition sb 1. betingelse, vilkår; 2. tilstand, forfatning ( fx in a miserable condition); 3. (især i sport) kondition; 4. (social stilling) stand; 5. conditions pl forhold, omstændigheder; [people of all conditions] folk af alle lag; [change one's condition] (oftest =) gifte sig; [in condition] ved godt helbred, i god kondition; [out of condition] i dårlig form, ikke helt rask; [on condition that] på den betingelse at; forudsat at; [on no condition] under ingen omstændigheder., II. condition vb betinge; træne op, bringe i form; (psyk) indgive betingede reflekser, betinge; 'dressere'; tilpasse; [conditioned by] betinget af, bestemt af., conditional adj betingende, betinget; [conditional on] betinget af., conditional clause betingelsesbisætning., conditionally adv på visse betingelser, med visse forbehold., conditioned reflex (psyk) betinget refleks., condo sb (am) = condominium., condole vb bevidne sin deltagelse; [condole with sby] kondolere en., condolence sb kondolence., condom sb kondom, præservativ., condominium sb fællesstyre; (am) hus med ejerlejligheder; ejerlejlighed., condonation sb tilgivelse., condone vb tilgive; lade gå upåtalt hen., condor sb (zo) kondor., conduce vb bidrage., conducive adj som bidrager (to til)., I. conduct sb førelse; ledelse ( fx the conduct of the war); opførsel, adfærd, handlemåde, vandel., II. conduct vb føre, lede; udføre; (mus.) dirigere; (fys) lede; [conduct oneself] opføre sig; [conducted tour] omvisning; selskabsrejse., conduction sb (fys) ledning., conductive adj (fys) ledende., conductor sb fører, leder ( fx the conductor of the expedition); konduktør (på sporvogn, omnibus, am også tog); (mus.) dirigent; (fys) leder; lynafleder., conduct sheet (mil.) straffeblad., conduit sb vandledning, rør, kanal; (elekt) (lednings)rør., conduit system ledningsnet., cone sb kegle; (til is) kræmmerhus, vaffel; (bot) kogle; (i øjet) tap(celle); [be coned] (flyv) blive indfanget af (fjendtlige) lyskastere., cone-shaped adj kegleformet., cone sheet (geol) keglegang., coney sb (glds) kanin., confab T fk confabulate, confabulation., confabulate vb snakke, passiare., confabulation sb snak, passiar., confection sb blanding, tilberedning; (stykke) konfekt; færdigsyet (pyntet) dametøj., confectioner konfekturehandler, sukkervarefabrikant; konditor; [confectioners' sugar] (am) flormelis., confectionery sb sukkervarer, konfekt; konfekturehandler; konditorvarer; konditori., confederacy sb forbund; sammensværgelse; edsforbund., I. confederate vb forbinde; forene sig, slutte forbund., II. confederate adj, sb forbundet, forbunds-; forbundsfælle; medskyldig; (am hist.) sydstats-, hørende til de konfødererede amerikanske sydstater (the Confederate States of America); sydstatsmand., confederation sb forbund., confer vb konferere; rådslå; overdrage; give; [confer sth upon sby] skænke en noget; tildele en noget., conference sb konference; møde., conference call telefonmøde., confess vb bekende, tilstå; vedgå, indrømme; (rel) skrifte; tage til skrifte., confession sb bekendelse, tilståelse; indrømmelse; (rel) skriftemål, skrifte; trosbekendelse., confessional sb skriftestol., confessor sb bekender; skriftefader., confetti sb konfetti., confidant, confidante sb fortrolig (ven, veninde)., confide vb betro; [confide in] stole på, have tillid til ( fx I can confide in him); betro sig til; [confide to] betro til ( fx he confided his troubles to me)., confidence sb tillid (in til); tillidsfuldhed; fortrolighed ( fx in strict confidence); fortrolig meddelelse; betroelse ( fx I don't want to listen to his confidences); [in confidence] i al fortrolighed; [be in sby's confidence] have ens fortrolighed; [take him into one's confidence] betro sig til ham, skænke ham sin fortrolighed; [vote of confidence] tillidsvotum., confidence man bondefanger, plattenslager., confidence trick bondefangerkneb., confident adj overbevist; tillidsfuld; selvtillidsfuld, sikker; [confident of] stolende på, i tillid til., confidential adj fortrolig ( fx tone); betroet ( fx servant); [confidential agent] hemmelig agent., configuration sb form; stilling; (astr, kem) konfiguration; (psyk) gestalt., confine vb begrænse; indskrænke; indeslutte, indespærre; holde fangen, fængsle., confined perf part, adj begrænset, snæver ( fx space); [be confined] (også) nedkomme; [she is about to be confined] hun venter sin