bjørneklo., cowpat kokasse., cowpox kokopper., cowpuncher sb (am T) cowboy., cowrie, cowry sb (zo) porcelænssnegl., cowshed kostald., cowslip (bot) kodriver., cox sb styrmand (ved kaproning); vb være styrmand i en kaproningsbåd., coxcomb sb nar, laps; narrehue., coxcombry sb naragtighed., coxless adj uden styrmand., coxswain sb kvartermester; styrmand (i kaproningsbåd)., coy adj bly, undselig; koket, påtaget genert; tilbageholdende; [be coy about] være uvillig til at udtale sig om., coyote sb (zo) prærieulv., coypu sb (zo) bæverrotte, sumpbæver., coz fk cousin., cozen vb narre, bedrage., cozy (am) = cosy., C.P. fk Charter Party; Book of Common Prayer; Communist Party., c.p. fk candlepower; chemically pure., cp. fk compare., c.p.s. fk cycles per second., Cr. fk credit(or); Crown., crab sb (zo) krabbe; fladlus; (bot) skovæble; vildt æbletræ; (fig) gnavpotte; vb kritisere, rakke ned på; fiske krabber; bevæge sig sidelæns; [the Crab] Krebsen (stjernebillede); [edible crab] (zo) taskekrabbe; [catch a crab] fange en ugle (under roning)., crab apple skovæble., crabbed adj knarvorn, gnaven, irritabel, sur; (om skrift) gnidret., crabby adj knarvorn, gnaven, irritabel, sur., crabgrass sb (bot) fingeraks, blodhirse., crab louse (zo) fladlus., I. crack sb knald ( fx of a gun, of a whip); brag; smæld; knæk; (brud:) sprække, spalte, revne ( fx the ice was full of cracks); knæk; T (hårdt) slag ( fx on the head); forsøg ( fx have a crack at it gøre et forsøg); spydighed, vittighed; [at the crack of dawn] ved daggry; [till the crack of doom] til dommedagsbasunen lyder; [a fair crack of the whip] en rimelig chance., II. crack vb få til at revne; knuse, sprænge; knække ( fx nuts); ødelægge; (om lyd) knalde med, smælde med ( fx a whip); (om olie etc) krakke; (uden objekt) sprække, revne, briste; knalde, smælde; (om stemmen) knække over, gå i overgang; [crack a bottle] knække halsen på en flaske; [crack a crib] S begå indbrud, lave et bræk; [crack down on] slå hårdt ned på; [crack jokes] rive vittigheder af sig; [get cracking] S komme i gang, tage fat; [crack him over the head] slå ham (hårdt) i hovedet; [crack up] gå i stykker; bryde sammen; [crack sby up] skamrose en; hæve en til skyerne., III. crack adj første klasses, elite- ( fx regiment, team)., crack-brained adj tosset, forrykt., crackdown sb se clampdown., cracked adj revnet; sprukken; T tosset, skør; [cracked oil] krakolie., cracker sb 1. (fyrværkeri) kineser, skrubtudse; knallert; 2. nøddeknækker; 3. sprød kiks; 4. piskesnært; 5. S løgn., cracker barrel adj (am) jævn, folkelig, hjemmestrikket., crackerjack sb (am S) fremragende (person); adj (især am) fin-fin, storartet, helt i top., crackers sb nøddeknækker; adj T skør, tosset., crackjaw adj vanskelig at udtale, halsbrækkende., crackle vb knitre, knase; sb knitren; krakeleret overflade., crackling sb knitren; sprød svær (på en flæskesteg); cracklings fedtegrever., cracknel sb (tyk, skør kiks)., crackpot skør rad., crack shot mesterskytte., cracksman sb S indbrudstyv., crack-up sb flystyrt; sammenbrud., Cracow Krakow., cradle sb vugge; sengekrone (til hospitalsseng); redningsstol; hængestillads; mejered (på le); (telefon)gaffel; vb lægge i vuggen, vugge; lægge (telefonen, røret) på; høste med mejered; [the cradle of the deep] havets dyb., cradle snatcher T barnerøver., craft sb fag, håndværk, kunsthåndværk, dygtighed, kunst; (neds) list, bedrageri; (mar) skib(e), fartøj(er); flyvemaskine(r); [the craft] frimurerne., craftsman sb håndværker; fagmand; kunstner., craftsmanship sb håndværksmæssig dygtighed; håndværksmæssig udførelse; [an excellent piece of craftsmanship] et fint stykke arbejde., crafty adj listig, snu., crag sb ujævn og stejl klippe, fremludende klippestykke., cragged adj klippefuld; (om klippe) ujævn, knudret., craggy se cragged., crag martin (zo) klippesvale., cragsman sb bjergbestiger., crake sb (zo) rørvagtel., cram vb stoppe, proppe, stuve, presse ind; fylde sig, proppe sig; (fig) proppe (med kundskaber), manuducere; drive forceret eksamenslæsning; T lyve; sb eksamenslæsning; terperi; løgn; løgnehistorie; [the theatre was crammed] teatret var stuvende fuldt; [cram up] terpe., crambo sb rimleg, rimord., cram-full adj propfuld., crammer sb manuduktør, terper; skole med manuduktionskursus til en eksamen., I. cramp sb 1. (med.) krampe; 2. (jern)krampe; 3. (arkit) muranker; 4. skruetvinge; skruestik; 5. (fig) hindring; indskrænkning., II. cramp vb give krampetrækninger; hæmme, lægge bånd på, indskrænke; gøre fast med kramper; [it cramped his style] det hæmmede ham., cramped adj trang, snæver; (om skrift) gnidret; [we are cramped for space] det kniber med pladsen., cramp iron jernkrampe, muranker., crampon sb isbrod (på sko); stenklo., cranberry sb (bot) tranebær; [mountain cranberry] tyttebær., crane sb kran; (zo) trane; vb løfte med en kran; strække hals; strække., crane fly (zo) stankelben., cranes-bill sb (bot) storkenæb., cranial adj kranie-., cranium sb (pl crania) hjerneskal, kranium., crank sb krumtap, krank; håndsving, startsving; forkrøpning; T forskruet id‚; monoman person, særling; (am T) tværdriver, gnavpotte; adj tilbøjelig til at vælte el. kæntre; skrøbelig; (am) frisk, rask, lystig; vb bøje ned el. tilbage; forkrøppe; [crank (up)] starte (en bil) med håndsving; (fig) sætte fart i., crank bearing krumptapleje., crankcase krumtaphus., crankshaft krumtapaksel., cranky adj forskruet, sær, excentrisk; tvær; skrøbelig; kroget., cranny sb revne, sprække., crap sb S skidt, lort; sludder, ævl, pis; vb skide; [take a crap] skide., crape sb krep, (sørge)flor; vb (glds) kruse; kreppe., craps sb pl (am) (et terningespil); [shoot craps] rafle, spille terninger., crapulence sb umådeholdenhed, drukkenskab., crapulent, crapulous adj fordrukken., I. crash sb brag, bulder; sammenstød; styrt; nedstyrtning af flyvemaskine; (fig) krak, fallit; (stof:) grovcretonne., II. crash vb brage, styrte sammen; støde sammen; (få til at) styrte ned, knuse (flyvemaskine ved nedstyrtning); forulykke; (om firma etc) krakke; (mase sig:) brase (into ind i, through gennem); S sove (primitivt), overnatte (uindbudt) ( fx he crashed on the floor in a sleeping bag; crash with a friend); (am) komme uindbudt til, trænge sig ind i, gå ind til uden at betale ( fx crash a dance); [crash one's way] mase sig frem., III. crash adj forceret ( fx a crash programme to produce missiles); lyn- ( fx course kursus)., crash barrier autoværn., crash-dive sb (om undervandsbåd) brat dykning; vb dykke brat., crash helmet styrthjelm., crashing adj T helt igennem, gennemført, ærke-., crash-landing katastrofelanding., crash pad S sted hvor man kan få gratis natlogi., crass adj tykhovedet, ærkedum; grov., crassitude sb tykhovedethed, ærkedumhed, sløvhed., crate sb pakkurv, tremmekasse; vb pakke ned i en tremmekasse., crater sb krater; granathul., cravat sb halsbind, slips., crave vb bønfalde om, bede om; [crave for] have stærk lyst til, hige efter, tørste efter., craven sb kujon, kryster; adj fej., craving sb begærlighed, stærk længsel (for efter), stærk lyst (for til)., craw sb kro (hos fugle); [stick in the craw] (fig) være svær at sluge., crawfish sb krebs., crawl vb kravle, krybe; snegle sig af sted; have krybende fornemmelser; sb kravlen, kryben; crawl (svømning); [crawl with] myldre af., crawler sb kryb; kryber, spytslikker; ledig taxi (der kører langsomt for at få passagerer)., crawlers sb pl kravledragt; larvefødder., crawl space krybekælder., crayfish sb (zo) krebs., crayon sb farveblyant; kridttegning, pastel; kulstift; kultegning; kulspids (i buelampe); vb tegne med farveblyant etc., craze vb gøre forrykt; (om glasur) krakelere; sb mode(galskab), mani; [it's the craze] det er sidste skrig., crazy adj vanvittig ( fx crazy with pain); faldefærdig, skrøbelig; [crazy about] helt vild med, skør efter., crazybone (am) snurreben., crazy pavement belægning med brudfliser., crazy quilt (am) kludetæppe (uden mønster)., creak vb knirke, knage; få til at knirke; sb knirken., cream sb fløde; creme; det bedste, det fineste; flødefarve; vb sætte fløde, skumme fløde; indsmøre i creme; røre til en creme; [creamed potatoes] kartoffelmos; [cream off] (fig) skumme af, tage, fjerne., cream-coloured adj cremefarvet., creamer sb flødekande; centrifuge., creamery sb mejeri., cream of tartar renset vinsten., cream of tartar separator centrifuge., cream of tartar tea te og boller med syltetøj og clotted cream., creamy adj flødeagtig., crease sb fold; pressefold, læg; (i kricket) linie trukket på jorden; vb presse (benklæder); krølle; folde; (am) (om skud) strejfe., creaser sb (bogb) rygstempel., crease-resistant, crease-resisting adj krølfri., creasy adj krøllet., create vb skabe; frembringe; fremkalde, vække ( fx a sensation); (om stilling etc) oprette; (om person) udnævne (til) ( fx create him a Peer; new Peers were created); T skabe sig, tage på veje; [create a part] kreere en rolle., creation sb skabelse; frembringelse, fremkaldelse; oprettelse; udnævnelse; (det skabte:) frembringelse, værk; verden; (i mode) kreation, model; [the lord of creation] skabningens herre., creative adj skabende; kreativ., creativity sb skabende evne, kreativitet., creator sb skaber., creature sb menneske, væsen; dyr; (fig, neds) redskab, kreatur; [poor creature] arme stakkel; [creature comforts] materielle goder; de gode ting i livet., crŠche sb vuggestue; julekrybbe., credence sb tro, tiltro; (rel) sidebord (ved alter); (glds møbel) kredensbord; [letter of credence] introduktionsskrivelse; [give (el. lend) credence to] fæste lid til, tro., credentials sb pl akkreditiver; legitimationsskrivelser., credibility sb troværdighed., credibility gap troværdighedskløft., credible adj trolig, troværdig., credit sb tillid, tiltro; godt navn, anseelse; (ros etc) anerkendelse, ære; (merk) kredit; (am) kildeangivelse (i forord); (i radio, TV) nævnelse af firma der har betalt en udsendelse; (på college) point (for gennemført kursus som led i et studium); vb tro, skænke tiltro; kreditere; [give sby credit for being] tro om en at han er; [(give) credit where credit is due] ære den som æres bør; [letter of credit] akkreditiv; [on credit] på kredit; [stand to the credit of an account] indestå på en konto; [it is a credit to him] det gør ham ære; [he is a credit to his profession] han er en pryd for sin stand; [give credit to] fæste lid til, tro ( fx a story); [pass an amount to sby's credit, credit an amount to sby, credit sby with an amount] kreditere en for et beløb; [credit sby with sth] tiltro en noget; give en æren for noget., creditable adj hæderlig ( fx attempt), anerkendelsesværdig, al ære værd; [that is creditable to him] det gør ham ære., credit card købekort, kreditkort; kontokort., creditor sb kreditor., credit rating agency kreditoplysningsbureau., credit squeeze kreditstramning., credit titles pl (i film) fortekster., creditworthy adj kreditværdig., credulity sb lettroenhed., credulous adj lettroende., creed sb trosbekendelse; tro, overbevisning., creek sb vig, bugt; (am) å, bæk; [up the creek] T på spanden; galt afmarcheret., creel sb fiskekurv., I. creep sb kryben; (om skinne) vandring; (om beton) krybning; S listetyv; modbydelig ka'l; [it gives me the creeps] jeg får myrekryb af det., II. creep vb (crept, crept) liste sig, snige sig (upon over); krybe; have en kriblende fornemmelse, gyse; (om skinne etc) vandre; (mar) drægge; [make one's flesh creep] få en til at gyse, give en myrekryb; [an error has crept in] der har indsneget sig en fejl., creeper sb kryb; slyngplante; (mar) dræg; creepers pl klatrejern; S gummisko., creeping adj krybende; (fig) snigende ( fx fear)., creepy adj uhyggelig, til at få myrekryb af; [be creepy] have myrekryb., creepy-crawly adj kriblende og krablende., creese sb kris (malajisk dolk)., cremate vb brænde., cremation sb (lig)brænding., crematorium, crematory sb krematorium., creme de menthe pebermyntelikør., crenated adj takket., crenellated adj kreneleret, med skydeskår., creole sb kreol., creosote sb kreosot (en tjæreolie)., crˆpe de chine sb crepe de chine., crˆpe nylon crepenylon., crˆpe paper crepepair., crˆpe rubber rågummi., crˆpe rubber sole rågummisål., crepitate vb knitre., crepitation sb knitren., crepon sb crepon (bomuldsstof)., crept præt og pp af II. creep., crepuscular adj tusmørke-, halvmørk., crescent adj halvmåneformet; voksende; sb halvmåne (også symbol for Tyrkiet, Islam); halvmåneformet plads (, gade, husrække); (bagværk:) horn., cress sb (bot) karse., cresset sb beggryde, ildbækken (brugt som fakkel)., crest sb kam (på hane); fjerdusk; top; bølgetop; hjelmbusk; (her.) hjelmtegn (over et våbenskjold); våbenmærke; vb nå op til toppen af., crested adj med våbenmærke; toppet; [crested lark] toplærke; [crested newt] stor vandsalamander; [crested tit] topmejse., crestfallen adj modfalden, slukøret., cretaceous adj kridt-; [the Cretaceous] (geol) kridttiden., Crete Kreta., cretin sb kretiner (vanskabt idiot)., cretinism sb kretinisme, idioti., cretonne sb cretonne., crevasse sb gletscherspalte., crevice sb sprække., crew sb (skibs)mandskab, besætning; (arbejds)hold; T flok, bande., crewcut sb karsehår; adj plysset, karseklippet., crewel sb konturtråd., crew-neck sweater sweater med rund hals., crib sb 1. krybbe; 2. julekrybbe; 3. (am) barneseng, kravleseng; 4. (i mine) skaktforing; 5. (lille) hus, hytte, lille værelse; 6. plagiat; (i skole) snydeoversættelse; 7. = cribbage; vb 8. stjæle, rapse; plagiere, (i skolen) snyde, skrive af; S beklage sig., cribbage sb puk (et kortspil)., crib death (am) vuggedød., cribriform adj gennemhullet som en si., crick sb hold (i nakken)