fra); [cry off a deal] annullere en handel; [cry out] råbe (for på); klage højt; skrige; [cry out against] protestere højlydt imod; [cry one's eyes out] græde øjnene ud af hovedet; [for crying out loud!] S for pokker! hold da helt op! åh hold kæft! [cry shame upon] protestere imod; [cry up] rose, hæve til skyerne, opreklamere; [cry wolf] slå falsk alarm., II. cry sb skrig, råb; gråd, klage; (hunds) halsen; [they had a good cry] de fik sig en ordentlig grædetur; [a far cry] et godt stykke vej; (fig) et langt spring; [a far cry from] meget fjernt fra; [in full cry] i skarp forfølgelse; [much cry and little wool] viel Geschrei und wenig Wolle; stor ståhej for ingenting; [within cry] inden for hørevidde., crybaby sb flæbehoved, tudesøren., crying adj (fig) himmelråbende, iøjnefaldende., cryolite sb kryolit., crypt sb krypt (kapel under kirke); gravhvælving., cryptic adj hemmelig; gådefuld ( fx remark)., cryptogram sb kryptogram, chifferskrift., cryptography sb kryptografi., crystal sb krystal; krystalglas; urglas; prisme (i prismekrone); adj krystal-, krystalklar; [crystal gazing] spåen ved hjælp af en krystalkugle., crystalline adj krystallinsk, krystalklar; krystal-; [crystalline lens] krystallinse., crystallization sb krystallisation, krystallisering., crystallize vb krystallisere; krystallisere sig; kandisere., crystallography sb krystallografi, krystallære., crystal set (radio) krystalapparat., C.S. fk Civil Service., C.S.E. fk Certificate of Secondary Education, (nu afløst af G.C.S.E.)., ct. fk cent., Cttee fk committee., C.U. fk Cambridge University., cub sb unge (især af ræv, ulv, løve, tiger, bjørn); hvalp, knægt; ulveunge (spejder); se også cub reporter; vb yngle, føde; jage ræveunger; [unlicked cub] grønskolling., Cuba Cuba., cubage sb kubikindhold., Cuban adj cubansk; sb cubaner; [Cuban heel] officershæl., cubature sb (udregning af) kubikindhold., cubbing sb rævejagt., cubbish adj uopdragen, ubehøvlet, kluntet., cubbyhole sb lille rum, hummer, hyggelig hybel., cube sb kubus, terning; kubiktal, tredje potens; vb skære ud i terninger; finde kubiktallet af, opløfte til tredje potens; [x cubed] x i tredje (potens); [a cube of soap] et stykke sæbe., cube root kubikrod., cubic(al) adj kubisk; kubik-., cubic equation tredjegradsligning., cubicle sb (lille) sovekammer, sovekabine; badekabine; aflukke., cubiform adj terningdannet, kubisk., cubism sb kubisme., cubist sb kubist., cubit sb (gammelt længdemål, 18-22 tommer); [add a cubit to one's stature] (bibelsk) lægge en alen til sin vækst., cub master ulveleder., cub reporter journalistspire., cuckold sb hanrej; vb gøre til hanrej., cuckoo sb (zo) gøg; (fig) fjols, skør rad; adj S tosset; [go cuckoo] gå fra forstanden., cuckoo clock kukur., cuckooflower (bot) engkarse., cuckoopint (bot) dansk ingefær, aronsstav., cuckoo spit gøgespyt., cuckoo spit insect (zo) skumcikade., cucumber sb (bot) agurk; [as cool as a cucumber] kold og rolig., cud sb: [chew the cud] tygge drøv; overveje., cuddle vb omfavne, knuse; ligge (, lægge sig) lunt og godt; putte sig; sb omfavnelse; [cuddle up to] trykke sig (el. putte sig) ind til., cuddlesome, cuddly adj lige til at knuse (dvs omfavne)., cuddy sb kahyt, kabys, lille rum., cudgel sb knippel; vb prygle; [cudgel one's brains] bryde sit hoved; [take up the cudgels for] træde i skranken for., cudweed sb (bot) (vild) evighedsblomst., cue sb (teat) stikord; (fig) vink; (i billard) kø; (glds) (hår)pisk; [take one's cue from sby] lytte til ‚n, rette sig efter ‚n, efterligne en., I. cuff sb slag, dask, klaps; vb slå, daske, klapse; slås., II. cuff sb opslag (på ærme, am også på bukser); manchet; cuffs pl (også) håndjern; [off the cuff] improviseret; på stående fod; [on the cuff] (am) S på kredit; gratis., cuff links pl manchetknapper., cuirass sb harnisk, kyras., cuirassier sb kyrass‚r., cuisine sb køkken, kogekunst, madlavning., culch = cultch., cul-de-sac sb blind gade, blind vej; (fig) blindgyde, noget der ingenting fører til., culinary adj som hører til kogekunsten, kulinarisk; mad-, koge-., cull vb udsøge, udvælge; samle; plukke., cullender sb dørslag., cullet sb glasaffald (til omsmeltning)., cully sb (glds) S kammerat; godtroende fjols; vb narre., culm sb kulstøv; (bot) stængel., culminate vb kulminere., culmination sb kulmination., culottes sb pl buksenederdel., culpability sb strafværdighed., culpable adj strafværdig, dadelværdig, kriminel., culprit sb forbryder; synder, misdæder; [the culprit] (også) den skyldige; gerningsmanden; (jur) tiltalte., cult sb kultus, kult; dyrkelse; [cult of personality] persondyrkelse., cultch sb underlag på havbunden for østersyngel., cultivable adj som kan dyrkes (, pløjes), dyrkbar., cultivate vb dyrke; opdyrke; opelske ( fx a plant); udvikle, uddanne; forædle; civilisere, kultivere; [cultivate a moustache] anlægge overskæg., cultivation sb dyrkning; dannelse; kultur., cultivator sb dyrker; (redskab:) kultivator., cultural adj kultur-, kulturel; [cultural anthropology] etnologi., culture sb dyrkning, avl; opdragelse, udvikling; dannelse; kultur., cultured adj kultiveret, dannet., cultured pearl kulturperle., culvert sb stenkiste (under vej); gennemløb; afvandingssluse; rør (til kabler etc)., cumber vb bebyrde, besvære., cumbersome adj byrdefuld, besværlig, uhåndterlig., Cumbrian adj cumberlandsk, kumbrisk., cumbrous adj besværlig, tung, uhåndterlig., cum div. fk cum dividend iberegnet dividenden., cumin sb (bot) spidskommen., cummerbund sb indisk skærf., cumulate vb opdynge., cumulation sb opdyngen, sammendyngen., cumulative adj sammendynget, ophobet, kumulativ; som vinder i styrke; [cumulative dividend] kumulativt udbytte; [cumulative evidence] vidnesbyrd der (alle sammen) peger i samme retning., cun(e)iform adj kiledannet; sb = cun(e)iform characters kileskrift., cunning adj listig, forslagen, snild; (glds) dygtig; (am T) sjov, sød, 'nuttet'; sb listighed, list, snuhed; (glds) behændighed., cunt sb (vulg) fisse, kusse; skiderik., cup sb kop; bæger, pokal; (rel) kalk; (bot) blomsterbæger; (præmie) pokal; (skålformet genstand) skål; hulning, fordybning; (glds med.) kop (til kopsætning); (drik) kold punch; vb hule (hånden); (glds med.) kopsætte; [he is not my cup of tea] han er ikke mit nummer; [be in one's cups] være beruset; [a cup and saucer] et par kopper; [he cupped the match against the wind] han skærmede tændstikken mod vinden med sin hule hånd; [cup one's hand to one's ear] holde hånden bag øret (for at høre bedre)., cup and ball bilboquet., cupbearer mundskænk., cupboard sb skab; [the skeleton in the cupboard] den uhyggelige familiehemmelighed., cupboard love madkæresteri, kærlighed som man simulerer for at opnå en fordel., cupel sb prøvedigel, kapel., Cupid sb Amor; amorin., cupidity sb begærlighed., Cupid's bow amorbue., cupola sb kuppel., cuppa S = cup of tea., cupping sb (glds med.) kopsætning; [cupping glass] sugekop., cupreous adj kobberagtig, kobber-., cupric adj (kem) kupri-., cupriferous adj kobberholdig., cuprous adj (kem) kupro-., cup tie pokalkamp; pokalturnering., cur sb køter; (glds) sjover., cur. fk current., curable adj helbredelig., curacao sb curacao, likør., curacy kapellanembede., curare sb kurare (giftstof)., curassow sb (zo) hokko (en fugl)., curate sb kapellan; [like the curate's egg] dvs delvis mislykket, elendig men med enkelte lyspunkter., curative adj helbredende, lægende., curator sb konservator; museumsinspektør; museumsdirektør; (på skotsk) værge., I. curb sb kindkæde på bidsel; tøjle, tømme (fig); bremse, hindring; brøndkarm; (am) = kerb., II. curb vb holde i tømme, tøjle, tæmme, styre ( fx one's passions); bremse, dæmpe, holde nede., curb market (am) efterbørs; handel med unoterede papirer., curb roof mansardtag., curbstone kantsten., curcuma sb (bot) gurkemejerod., curd sb ostemasse, skørost, oplagt mælk., curdle vb løbe sammen; størkne, koagulere; stivne; (med objekt) lade løbe sammen; bringe til at stivne; [it made my blod curdle] (fig) det fik mit blod til at isne., curdy adj sammenløbet., cure sb kur (for mod); helbredelse; afvænning; (rel) sjælesorg, embede; vb helbrede, kurere (of for); konservere, salte, nedsalte, (fx hø, tobak) tørre, (malt) aftørre, (fx ost) lagre, (skind) berede, (cement, plastic) hærde, (gummi) vulkanisere., cure-all sb universalmiddel., curettage sb (med.) udskrabning., curette sb curette (til udskrabning); vb udskrabe., curfew sb aftenklokke; aftenringning; udgangsforbud, spærretid., curio sb kuriositet., curiosity sb nysgerrighed; videbegærlighed; (om ting) sjældenhed; mærkværdighed, raritet, kuriositet, antikvitet., curiosity shop antikvitetshandel., curious adj 1. nysgerrig, videbegærlig, interesseret; 2. (neds) nysgerrig, nyfigen; 3. mærkværdig, mærkelig, besynderlig; 4. (glds) kunstfærdig, omhyggelig., curiously adv (også) påfaldende, meget., curl sb krølle; krusning; vb kruse, krølle; sno sig, krumme sig; kruse sig; spille curling; [curl of the lips] hånligt smil; [curl one's legs under one] trække benene op under sig; [curl one's moustache] sno sit overskæg; [curl one's toes] krumme tæer; [curl up] ligge (, sidde) med knæene trukket op; rulle (, krumme, krølle) sig sammen, S falde sammen; rulle sammen, få til at krumme sig (, falde) sammen; [it makes me curl up] T det giver mig kvalme., curled mint (bot) krysemynte., curled parsley (bot) kruspersille., curler sb curler (til hår); curlingspiller., curlew sb (zo) stor regnspove., curlew sandpiper (zo) krumnæbbet ryle., curleycue, curlicue sb snirkel, krusedulle., curling sb curling (et skotsk spil på isen)., curling irons, curling tongs pl krøllejern., curlpaper papillot., curly adj krøllet; buet; [curly kale] grønkål., curmudgeon sb gnavpotte, krakiler; gnier., curmudgeonly adj gnaven, krakilsk; gnieragtig., currant sb (bot) ribs; korend; [black currant] solbær; [red currant] ribs; [white currant] hvid ribs., currency sb omløb, cirkulation; valuta, penge; mønt ( fx in foreign currency); (om penge) gangbarhed, kurs; (fig) udbredelse; (merk) løbetid ( fx of a bill veksel); [gain currency] vinde udbredelse, blive almindelig kendt; [the word is out of currency] ordet er gået af brug., I. current sb strøm; retning, tendens., II. current adj gangbar, gyldig ( fx coin); gængs ( fx phrase); almindelig udbredt, i omløb værende, cirkulerende; (som findes nu) indeværende ( fx year, month); løbende ( fx expenses); nuværende, dagens, for øjeblikket gældende, aktuel ( fx events)., current account kontokurant., current collector strømaftager., currently adv for øjeblikket, for tiden; til stadighed., curriculum sb pensum; undervisningsplan, læseplan; [curriculum vitae] data, biografiske oplysninger (i ansøgning etc)., curried adj i karry ( fx curried eggs)., currier sb skindbereder., currish adj køteragtig; bidsk., I. curry vb tilberede (skind); strigle (hest); [curry favour] indsmigre sig (with hos)., II. curry sb karry; karryret; vb tillave med karry., currycomb sb, vb strigle., curse sb forbandelse (to for); ed; vb forbande; bande (over); [the curse] (vulg) menstruation; [curse you] gid fanden havde dig; [be cursed with] (have at) trækkes med., cursed adj se cussed., cursive adj flydende (om håndskrift)., cursor sb (edb) markør., cursory adj hastig, flygtig, løselig., curst adj = cursed., curt adj mut, studs ( fx a curt answer), kort., curtail vb forkorte, afkorte; beskære; nedsætte, indskrænke., curtailment sb afkortning; afstudsning; beskæring; nedsættelse, indskrænkning., curtain sb forhæng; gardin; portiere; (teat) tæppe; tæppefald; slutoptrin; fremkaldelse ( fx he took five curtains han blev fremkaldt fem gange); vb forsyne med gardiner; [draw the curtain] trække gardinet for (el. fra); [draw a curtain over] (fig) skjule, tie stille med; [drop the curtain] lade tæppet falde; [curtain of fire] spærreild; [fireproof curtain] jerntæppe (i teater); [it is curtains for him] S det er sket (el. nat) med ham, han er færdig; [give a curtain] fremkalde; [the curtain rises] tæppet går op; [curtain off] skille fra ved et forhæng., curtain call fremkaldelse., curtain lecture gardinpræken., curtain raiser forspil (kort indledende skuespil); (fig) indledning., curtain wall ikke-bærende ydervæg., curts(e)y sb nejen; vb neje; [drop a curts(e)y] neje, knikse., curvaceous adj T velskabt., curvature sb krumning., curve sb krumning, kurve; vb krumme, bøje; krumme sig, bue; [her ample curves] hendes yppige former., curvet vb (i ridning) (lade) courbettere; (fig) gøre krumspring; sb (i ridning) courbette; (fig) krumspring., cushion sb pude; (billard) bande; vb lægge på puder; lægge puder på, polstre; læne, (fig) gøre behagelig; afbøde; udligne; dysse ned., cushy adj S let, behagelig, magelig., cusp sb spids; (månens) horn., cuspid sb hjørnetand., cuspidal adj spids., cuspidor sb (am) spyttebakke., cuss sb fyr, karl; ed; vb bande; [I don't care a cuss] jeg bryder mig pokker om det., cussed adj forbandet, forbistret; urimelig, krakilsk, stædig, stivsindet, ondskabsfuld., custard sb (omtr =) cremesovs; se også cowardy custard., custard pie (i komisk nummer) lagkage (brugt som kasteskyts)., custodial adj forvarings-, bevogtnings-; (om behandlig) som mere drejer sig om opbevaring end om helbredelse; [custodial sentence] frihedsstraf., custodian sb opsynsmand, inspektør (i hus); (i museum) kustode; (fig) vogter., custody sb forvaring; arrest; opsyn, bevogtning, varetægt; forældremyndighed ( fx he has the custody of his child); [take into custody] anholde., I. custom sb skik, sædvane, brug; (merk) kundekreds, søgning; [withdraw one's custom from] holde op med at handle hos., II. custom adj (am) lavet på bestilling, efter mål ( fx custom clothes)., customary adj sædvanlig, almindelig