dandified adj lapset., dandle vb: [dandle a child on one's knee] lade et barn ride ranke., dandriff, dandruff sb skæl (i hovedbunden)., dandy sb laps, modeherre; adj fin, elegant, lapset; (am) storartet, glimrende., dandy brush kardæsk (børste til hest)., dandyism sb lapseri; lapsethed., Dane sb dansker; [(great) Dane] grand danois., danegeld sb (hist.) danegæld., Danelaw (hist.) Danelag(en)., danger sb fare; [in danger of] i fare for; [Danger!] pas på!, dangerous adj farlig; livsfarlig., danger money faretillæg., danger signal faresignal., danger zone farezone., dangle vb dingle; lade dingle; dingle med; holde frem (som lokkemiddel); [dangle after] rende (el. hænge) efter ( fx she has half a dozen boys dangling after her)., Danish sb dansk; (am også, omtr) wienerbrød; adj dansk; [Danish pastry] wienerbrød; [Danish seine] snurrevod., dank adj klam; kold og våd., Danube: [the Danube] Donau., Danubian adj Donau-; [the Danubian countries] Donaulandene., dap vb dyppefiske., dapper adj livlig, væver; pyntelig, fiks, net, sirlig., dapple adj spættet; vb spætte, plette., dapple-grey adj gråskimlet; [dapple-grey horse] gråskimmel., darbies sb pl S håndjern., Darby and Joan gammelt ægtepar, der stadig er lige forelskede., Dardanelles: [the Dardanelles] Dardanellerne., dare vb (dare(d), (glds) durst; dared) turde, vove, driste sig til; trodse; udfordre; sb udfordring; dristighed; [I dare say] sikkert, nok, velsagtens ( fx you tried, I dare say); jeg tror nok at ( fx I dare say he will come); [don't you dare to do that] du kan vove på at gøre det; [dare sby to do sth] udæske en til at gøre noget ved at påstå at han ikke tør; [I dare you to deny it] nægt det hvis du tør., daredevil adj dumdristig; sb himmelhund, vovehals., daring sb forvovenhed, dristighed; adj forvoven, dristig., dark adj mørk; (fig også) dunkel, hemmelighedsfuld; skummel, dyster, uhyggelig; sb mørke; mørk farve; uklarhed, uvidenhed; [after dark] efter mørkets frembrud ( fx don't go out after dark); [dark deeds] mørkets gerninger; [be in the dark about] svæve i uvidenhed om, ikke kunne forstå; [I am in the dark about it] jeg kender ikke noget til det; [keep dark] holde skjult, holde hemmeligt; [keep sby in the dark] holde en udenfor; [look on the dark side of things, take a dark view of things] se sort på det; se også II. leap., Dark Ages: [the Dark Ages] den mørke middelalder., Dark Continent: [the Dark Continent] det mørke fastland (dvs Afrika)., darken vb formørkes; formørke, gøre mørkere; [if ever you darken my doors again] hvis du nogensinde sætter dine ben over min dørtærskel igen., darkey sb neger., dark horse ukendt hest, sort hest (i væddeløb); (fig) ubeskrevet blad, 'ukendt størrelse'., darkish adj noget mørk, mørkladen., dark lantern blændlygte., darkling (poet) adv i mørke; adj mørk., darkness sb mørke; dunkelhed; uvidenhed; [deeds of darkness] mørkets gerninger; [the Prince of darkness] Djævelen, mørkets fyrste., darkroom sb (fot) mørkekammer., darky sb neger., darling sb yndling, skat, øjesten; (i tiltale) min ven; kære; adj yndlings-; yndig, henrivende; [the darling of fortune] lykkens yndling., I. darn se damn., II. darn vb stoppe (dvs reparere); sb stopning., darned = damned., darnedest = damnedest., darnel sb (bot) giftig rajgræs., darner sb en der stopper (fx strømper); stoppeæg., darning sb stopning; stoppetøj., darning needle stoppenål., dart sb kastespyd, kastepil; (i tøj) indsnit; spidslæg; vb kaste ( fx dart a look at her); slynge; (uden objekt = make a dart) pile, fare, styrte (løs); se også darts., dartboard sb skive (til darts)., darter sb (zo) slangehalsfugl., Dartmoor (kendt eng fængsel); [Dartmoor crop] tætklippet hår., darts sb pl dart, pilespil., I. dash vb 1. støde, kaste; 2. sønderslå, knuse, tilintetgøre; 3. stænke, oversprøjte; 4. klaske, smække ( fx dash colours on a canvas); 5. (uden objekt) fare, styrte (af sted); (brugt som ed for damn): dash it! gid pokker havde det! [dash away a tear] viske (el. stryge) en tåre bort; [dash one's hopes] tage håbet fra en; knuse ens forhåbninger; [dash off] jaske af, hastigt nedkradse; [a landscape dashed with sunlight] et landskab med spredte solstrejf., II. dash sb 1. stød, slag; 2. pludselig bevægelse; 3. fart, liv, fut, raskhed, dristighed; 4. (af vand) plask; 5. (med pen) pennestrøg; 6. (typ etc) tankestreg; (i morsealfabet) streg; 7. (lille kvantum) stænk ( fx coffee with a dash of brandy), lille tilsætning, (fig) let anstrøg; 8. (am) = dashboard; [cut a dash] gøre en god figur, gøre indtryk; [make a dash] styrte (at løs på, for hen til)., dashboard sb (i bil, fly) instrumentbræt; (på hestekøretøj) forsmæk(ke)., dashing adj flot, rask., dastard sb kryster, kujon., dastardly adj (glds) fej, lumpen., data sb (videnskabeligt) materiale; data; [data base] database; [data carrier] databærer; [data processing] databehandling; [data protection] datasikring; [data safety] datasikkerhed; [data terminal] dataterminal., I. date sb (bot) daddel(palme)., II. date sb dato, tid; årstal; (am) aftale, stævnemøde; en man har stævnemøde med (el. går ud med); [no date] (om bog) uden år; [out of date] forældet; [up to date] moderne, tidssvarende; [bring sth up to date] føre noget á jour., III. date vb datere, tidsfæste; datere sig, skrive sig (from fra); T gå af mode, blive forældet; (am) aftale stævnemøde med, gå ud med, invitere ud; [date back to] gå helt tilbage til., dated adj T forældet., dateless adj tidløs; ældgammel; udateret., date line datolinie., dateline linje med datering (i avis, brev)., date palm daddelpalme., date stamp datostempel., dative sb (gram) dativ., datum sb (pl data) kendsgerning, faktum., datura sb (bot) pigæble., daub vb tilsmøre, tilkline, oversmøre; smøre (ned), klatte (ned), smøre sammen; sb smøreri; dårligt maleri; oversmøring., dauber sb smører, klatmaler., daughter sb datter., daughter-in-law svigerdatter., daughterly adj datterlig., daunt vb skræmme, gøre bange; [nothing daunted] uforfærdet, ufortrøden., dauntless adj uforfærdet., davenport sb (slags) skrivepult; (især am) stor polstret (sove)sofa., davit sb (mar) jollebom, david., Davy kortform af David., Davy Jones('s locker): [go to Davy Jones('s locker)] drukne på havet, gå nedenom og hjem., davy lamp (minearbejders) sikkerhedslampe., daw sb (zo) allike., dawdle vb nøle, smøle, spilde tiden, drive., dawdler sb smøl, drys., dawn vb gry, dages; bryde frem; sb daggry, (fig) gry, (første) begyndelse; [it dawned upon him] det gik op for ham; [the darkest hour is before the dawn] når nøden er størst er hjælpen nærmest., day sb dag; døgn; tid ( fx my day is done (forbi)); vejr ( fx it was a fine day; what sort of a day is it?); [by day] om dagen ( fx we work by day); [day by day] dag for dag; hver dag; [call it a day] lade det være nok (el. godt) for i dag, holde fyraften; [carry (el. gain el. win) the day] vinde sejr; [for days] i dagevis; [it has had its day] det er pass‚; [in days of old] i gamle dage, i fordums tid; [lose the day] tabe slaget, forspilde sejren; [make a day of it] få en dag ud af det; fortsætte hele dagen; [it made my day] T det kastede glans over (, reddede) dagen for mig; [the Government of the day] den daværende regering; den til enhver tid siddende regering; [the other day] forleden dag; [the day is ours] sejren er vor; [one of these days] en skønne dag; [day in, day out] dag ud og dag ind; [24 hour day] døgn, etmål (fra middag til middag); [sufficient unto the day is the evil thereof] hver dag har nok i sin plage; [this day week] i dag otte dage; se også if, II. name, I. order, yesterday., day boarder kostelev., daybook journal., day boy dagelev., daybreak daggry., daycare centre daginstitution., day cream dagcreme., daydream drømmeri, dagdrøm., day fly (zo) døgnflue., day girl dagelev., day labour arbejde der betales pr. dag., day labourer daglejer., daylight sb dagslys; daggry ( fx get up before daylight); [by daylight, in daylight] ved dagslys; [in broad daylight] ved højlys dag; (fig) i fuld offentlighed; [let daylight into the affair] lade sagen komme frem for offentligheden; [let the daylight into sby] skyde en, stikke en ned; [beat the daylights out of] mørbanke, slå halvt fordærvet; [scare the daylights out of] skræmme livet af; [we began to see daylight] (fig) det begyndte at lysne., daylight robbery T optrækkeri., daylight-saving sb sommertid., day lily (bot) daglilje., daylong adj daglang., day nursery vuggestue, børnehave; legeværelse, børneværelse., day pupil, day scholar dagelev., day shift daghold., dayspring daggry; (fig) gry, begyndelse., daystar morgenstjernen., daytime dag; [in the daytime] om dagen, mens det er dag., daze vb forvirre, fortumle; [in a daze] ør, omtåget, fortumlet., dazzle vb blænde; forblinde; sb blændende skin (, glans)., dB fk decibel., DBS fk direct broadcasting satellite., DC fk District of Columbia; District Commissioner; (elekt) direct current., D.C.L. fk Doctor of Civil Law dr. jur., D.C.M. fk Distinguished Conduct Medal., D.D. fk Doctor of Divinity dr. theol., d-d fk damned., D-Day sb (mil.) D-dag (den dag et angreb (etc) skal indledes; især: 6. juni 1944, da den allierede landgang i Normandiet fandt sted)., deacon sb (underordnet gejstlig); vb (am) fuppe., deaconess sb diakonisse., dead adj død ( fx he is dead; dead capital; dead languages); livløs; uvirksom; øde; vissen ( fx leaves); udgået; flov, mat ( fx market); dødlignende ( fx sleep; silence); adv lige, stik ( fx dead against stik imod); T fuldstændig ( fx right); død- ( fx easy, drunk); smadder-; [as dead as mutton (el. as a doornail)] så død som en sild; [be dead broke] ikke eje en rød øre; [a dead failure] en komplet fiasko; [a dead match] en brugt (el. afbrændt) tændstik; [at the dead of night] i nattens mulm og mørke; [dead on] T (lige) præcis; lige i øjet; [dead on time] lige på minuttet; [stop dead] standse brat; [come to a dead stop] gå helt i stå; [dead straight] snorlige., dead-alive adj kedelig; sløv., deadbeat adj dødtræt; sb snylter, en der ikke betaler., dead calm adj blikstille; sb havblik., dead centre dødpunkt (i motor etc); [hit the dead centre] ramme præcis i centrum., dead cert se cert., dead drop død postkasse., deaden vb afdæmpe, formindske, døve ( fx pain smerte); afdæmpes., dead end blindgade., deadfall sb fælde med en vægt der falder ned og dræber byttet; vildnis af faldne træer., deadhead skvadderhoved; (især am) (en som har) fribillet; person der ikke yder nogen positiv indsats; gratist., dead heat dødt løb., dead letter uanbringeligt brev (hvis adressat ikke kan findes); dødt bogstav, lov som ikke (længere) ænses., deadline (yderste) frist., deadlock stilstand; [be at a deadlock] være kørt fast; [come to a deadlock] (om forhandlinger) gå i hårdknude, gå i baglås., dead loss rent tab; [it was a dead loss] (også) det var den rene tilsætning., deadly adj dødelig, dødbringende; uforsonlig; død-; dødkedelig; [deadly dull] dødsens kedsommelig; [deadly pale] dødbleg., deadly nightshade (bot) galnebær, belladonna., deadly sin dødssynd., dead man T tom flaske; [be a dead man] være dødsens; [wait for dead men's shoes] vente på at en skal dø for at kunne overtage hans stilling., dead man's handle dødmandsknap (i elekt tog)., dead march sørgemarch., deadness sb livløshed., dead nettle (bot) døvnælde., deadpan adj fuldkommen udtryksløs ( fx face); gravalvorlig; [dead face] (også) pokeransigt., dead point dødpunkt (i motor etc)., dead reckoning (mar) bestik; [longitude by dead reckoning] gisset længde, længde ifølge bestik; [navigate by dead reckoning] sejle på bestikket., Dead Sea: [the Dead Sea] Det døde Hav., dead set: [be dead set to] være fast besluttet på at; [make a dead set against] gå lige løs på; lægge kraftigt an på., dead water dødvande., deadweight dødvægt., deadwood visne grene; (fig) overflødig arbejdskraft; overflødigt materiale (etc); (mar) opklodsningstræ, dødtræ., deaf adj døv (to for); [deaf as a post] stokdøv; [deaf and dumb] døvstum., deafen vb gøre døv, døve; lydisolere., deafening adj øredøvende; sb lydisolerende materiale, indskud., deaf-mute sb, adj døvstum., deaf-mutism sb døvstumhed., deafness sb døvhed; [acquired deafness] døvblevenhed., I. deal sb fyrreplanke; fyrretræ; adj fyrretræs-., II. deal sb del; antal; (i kortspil) kortgivning; tur til at give kort ( fx it is my deal); T behandling; (merk) forretning, handel; [do a deal] slå en handel af; [a good deal] en hel del, meget; (merk) en god forretning; [a great deal] en hel del; [he has had a hard deal] han er forfordelt af skæbnen; [get a square deal] få en fair behandling., III. deal vb (dealt, dealt) tildele, give ( fx deal crippling blows); give kort; (merk) handle; [deal in] handle med ( fx cars); forhandle; (fig) beskæftige sig med; [deal out] uddele; (i kortspil) springe over ved kortgivning; [deal with] handle med ( fx a firm); have med at gøre ( fx he is easy to deal with); tage sig af, behandle, drøfte ( fx a subject); omhandle, vedrøre; behandle ( fx deal justly with him); [how shall we deal with the matter?] hvordan skal vi gribe sagen an?, dealer sb forhandler, handlende; kortgiver., dealfish sb (zo) vågmær., dealing sb handlemåde, færd; handel; behandling; omgang; [I advise you to have no dealings with him] jeg råder dig til ikke at have noget med ham at gøre., dealt præt og pp af III. deal., dean sb dekan (leder af fakultet); domprovst, stiftsprovst, provst; (am) doyen., deanery sb provsteembede, -bolig; provsti., dear adj kær; dyrebar; sød; dyr, kostbar; adv dyrt; sb kære, elskede; [yes, (my) dear] ja min ven; [O dear, dear me!] (ja) men kære! men dog! nej da! [do, there's a dear] gør det, så er du sød; [she is an old dear] hun er en elskelig gammel dame., dear-bought adj dyrekøbt., dearie se deary