over enhver tvivl; [no doubt] uden tvivl, utvivlsomt, sikkert; [throw doubt on] drage i tvivl; [without (a) doubt] uden tvivl, utvivlsomt; ganske givet., doubter sb tvivler., doubtful adj tvivlrådig; tvivlsom; problematisk; tvetydig, ikke helt pæn; [doubtful debts] usikre fordringer; [in doubtful taste] temmelig smagløs., doubting Thomas vantro Thomas, skeptiker., doubtless adv uden tvivl; utvivlsomt., douce adj sat, rolig, sindig, stilfærdig., douceur sb dusør; bestikkelse., douche sb styrtebad, douche; (med.) udskylning., dough sb dej; S penge., doughboy (am T) fodtusse., doughnut (omtr) Berliner Pfannkuchen., doughty adj (glds) tapper, mandig., doughy adj dejagtig, klæg; blegfed., Douglas: [Douglas fir] douglasgran., dour adj hård, ubøjelig, stædig, sej ( fx resistance); indædt ( fx anger); dyster, mørk, streng., douse vb overøse (el. overhælde) med vand, sjaske til; dyppe (el. komme) i vand; (om lys) slukke., I. dove sb (også fig) due., II. dove (am) præt af dive., dovecot(e) sb dueslag; [flutter the dovecot(e)s] bringe uro i lejren, sætte sindene i bevægelse, lave røre i andedammen., Dover: [Dover sole] (zo) tunge (en fisk)., dovetail sb sinke(forbindelse); vb sinke (sammen); (fig) passe sammen; passe nøjagtigt (into, with ind i)., dowager sb fornem el. rig enke; T statelig ældre dame; [queen-dowager] enkedronning., dowdy sb gammeldags (el. sjusket) klædt kvinde; adj gammeldags, sjusket, smagløs; dårligt (el. smagløst) klædt., dowel sb dyvel, tap, låsetap; (tekn) styrepind, styrestift, passtift., dowel pin se dowel., dower sb enkelod, enkesæde; medgift; begavelse, talent; vb begave (with med)., dowlas sb dowlas (groft lærred)., I. down sb dun; fnug., II. down sb højdedrag; klit; [the Downs] højdedrag i Sydengland; havet mellem Goodwin Sands og den engelske kyst., III. down adv ned, nede; nedad; (i krydsordsopgave) lodret; præp ned ad, nede ad, ned igennem; adj lav, ringe; nedadgående, aftagende; afkræftet, udmattet; langt nede, nedtrykt; (ned)skrevet; (merk) på bordet, kontant, i udbetaling; [down!] (til hund) dæk! [bread is down] brødet er faldet (blevet billigere); [cash down] (pr.) kontant; [two goals down] to mål bagefter; [down the street] hen ad gaden; [down there] der ned(e); [down wind] med vinden; se også II. boil, I. come, I. go, II. let, I. run etc; [ med præp, adv] [down from] (om tid) lige fra; (om sted) (bort) fra; [be down on sby] være på nakken af en; [have a down on sby] have et horn i siden på en, have noget imod en; [down and out] færdig, ruineret, ødelagt; slået ud; [down to] (lige) til ( fx down to the time of Elizabeth); [down under] på den anden side af jorden (i Australien etc); [up and down] op og ned, frem og tilbage; [ups and downs] medgang og modgang; [be down with influenza] ligge syg af influenza., IV. down vb slå ned; nedskyde (flyvemaskine); skylle ned, hælde i sig ( fx a glass of beer); [down tools] nedlægge arbejdet, strejke., down-at-heel lurvet, derangeret., downbeat (mus.) nedslag., downcast adj nedslået; (om øjne) nedslagen., downdale ned ad bakke., downdraught nedslag (i skorsten)., downer sb T trist oplevelse, nedtur., downfall fald; undergang; (sne, regn) nedbør, (am) = deadfall., downgrade sb skråning (nedad), faldende strækning; (jernb) fald; vb nedsætte, anbringe i en lavere klasse, degradere; nedprioritere; forklejne, rakke ned på; [on the downgrade] i nedgang, for nedadgående, på retur., downhaul sb (mar) nedhaler., downhearted adj modfalden., downhill sb (i skiløb) styrtløb; adj hældende; adv ned ad bakke; [he's going downhill fast] (fig) det går rask ned ad bakke med ham., downies sb pl S barbitursyrepræparater., Downing: [Downing Street] (gade i London med premierministerens bolig); ministeriet, regeringen., downland bakket landskab., downlead nedføringstråd (til radio)., downlet duntæppe, dundyne., down-market adj som henvender sig til jævne mennesker, populær, folkelig, billig., downpipe nedløbsrør, faldrør., down platform perron for tog der kører ud af byen., downplay vb bagatellisere; gå let hen over., downpour skylregn, øsregn., down quilt duntæppe., downright adj fuldkommen, komplet, ren ( fx nonsense); adv direkte, ligefrem ( fx he was downright rude)., downstage adv (på scene) i (, henimod) forgrunden., downstairs adv ned ad trapperne, ned; nedenunder (i en lavere etage)., downstroke nedstreg., downtime tidsrum hver maskine er ude af drift., down-to-earth adj nøgtern, realistisk, jordbunden, jordnær., downtown adv (ind) til (, inde i) byen, ind til (, inde i) centrum (af byen), ind til (, inde i) forretningskvarteret., downtrend nedadgående tendens, nedgang., downtrodden adj undertrykt, forkuet., downward adj nedadgående; synkende; adv nedad., downwards adv nedad., downwash (flyv) nedadgående vind (el. strømning)., downwind adv (mar) med vinden., I. downy adj dunet; dunblød; S listig, snu., II. downy adj bakket, bølgeformet., downy-leaved rose (bot) filtrose., dowry sb medgift; (fig) talent., dowse vb vise vand (med ønskekvist); se også douse., dowser vandviser., dowsing rod ønskekvist., doxology sb lovprisning, lovsang., I. doxy sb (glds S) (tigger)tøs; dulle; elskerinde., II. doxy sb (glds T) mening, doktrin., doyen sb doyen, alderspræsident., doyley sb = doily., doz. fk dozen., I. doze vb blunde, småsove; døse; sb blund; døs; råddenskab i træ., II. doze vb rydde, planere (med bulldozer)., dozen sb dusin, (som rundt tal:) en halv snes; [by the dozen] dusinvis; [dozens of times] snesevis af gange; se også nineteen, six., dozenth adj tolvte; [for the dozenth time] for (hundrede og) syttende gang., dozer sb = bulldozer., dozy adj døsig., D.P. fk displaced person., Dr. fk Doctor, debitor., I. drab sb sjuske; (glds) skøge., II. drab sb gråbrunt klæde; drap; gråbrun farve; adj drapfarvet; (fig) hverdagsgrå, trist, ensformig., drabbet sb groft, drapfarvet lærred., drabble vb tilsøle(s); [drabble through] plaske gennem., drachm, drachma sb (hist.) drakme; se også dram., Draconian, Draconic adj drakonisk, meget streng., draff sb bundfald, bærme; (ved brygning) mask., draft sb (se også under draught) grundrids, plan, tegning; (skriftligt:) udkast, kladde, koncept; (merk) veksel, tratte; (mar) dybgående; (mil.) detachement; indkaldelse, (am) værnepligt; indkaldt mandskab; vb tegne; lave udkast til, sætte op; koncipere; (mil.) detachere; (am) indkalde; [draft agreement] udkast til overenskomst., draft board (am) udskrivningskommission., draft card (am) indkaldelsesordre., draft dodger, draft resister (am) en der prøver at unddrage sig militærtjeneste; militærnægter., draftee sb (am) indkaldt soldat., draftsman sb tegner., draftsmanship = draughtsmanship., I. drag vb trække, hale; slæbe (hen ad jorden); (ved eftersøgning) drægge i, trække vod i; gennemsøge; (agr) harve; S kede ( fx he drags me); (uden objekt) slæbes; slæbe sig af sted, gå trægt; [the affair drags] sagen trækker ud; [the brakes drag] bremserne slæber på; [drag one's feet] slæbe på fødderne; (fig) være træg (el. modvillig); prøve at forhale sagen; [drag it in] (fig) trække det ind ved hårene; [drag on] trække i langdrag, slæbe sig hen; [drag it out] trække det ud, trække det i langdrag; [drag up a child] give et barn en brutal og tilfældig opdragelse., II. drag sb slæben, slæbning; (agr) agerslæber, tung harve; (mar, fx til eftersøgning af druknet) vod, dræg, skraber; (ved jagt) slæb (til at frembringe kunstigt spor); (fig) hæmsko, klods om benet (on på); (flyv) luftmodstand; (ved støbning) underpart, underkasse; (vogn:) diligencelignende privat køretøj; T hiv, sug (af cigaret, pibe); kvindetøj båret af mand; (am S) gade; [main drag] hovedgade; [that record is a drag] S den plade er dødkedelig (el. dødssyg); [have a drag] S have et ord at skulle have sagt (dvs have indflydelse)., drag anchor (mar) drivanker., draggle vb slæbe i snavset; tilsøle(s); tiljaske(s)., draggled adj jasket., draggle-tail sb sjuske., draggletailed adj sjokket, sjusket., dragnet sb vod., dragoman sb orientalsk tolk el. fører., dragon sb drage., dragonfly (zo) guldsmed., dragon tree (bot) drageblodstræ., dragoon sb dragon; vb tvinge ved voldsomme midler, regere med, tyrannisere., dragrace accelerationskonkurrence., drag rope slæbetov (til ballon); drægtov., drag show optræden af mænd i kvindetøj., drag wire (flyv) modstandsbardun., I. drain vb bortlede (noget flydende); udtørre; dræne; (fig) tømme; tappe (of for); (uden objekt) flyde bort, løbe af; [his life was draining away] hans liv ebbede ud., II. drain sb 1. afløb; kloakledning; drænrør; nedløbsrør; 2. dræn (i sår); 3. tømning, tapning; 4. T slurk, tår; [laugh like a drain] T skraldgrine; [be a drain on] tære stærkt på ( fx his purse hans pengebeholdning; his strength hans kræfter); [go down the drain] forsvinde, gå til spilde., drainage sb bortledning; afvanding; aftapning; dræning; rørlægning; kloakering; kloakvæsen, kloaksystem; kloakvand; dræningsvand., draining-board, draining dish, draining tray opvaskebakke., drainpipe drænrør; nedløbsrør; drainpipes S snævre bukser., drake sb (zo) andrik; døgnflue., dram sb 1/16 ounce; (am) 1/8 ounce; smule; dram, snaps., drama sb drama., dramatic(al) adj dramatisk; (fig også) overraskende, opsigtsvækkende, sensationel, pludselig., dramatics sb pl amatørteater; dramatik; T dramatik, postyr., dramatis personae de optrædende personer; personliste., dramatist sb dramatiker, skuespilforfatter., dramatization sb dramatisering., dramatize vb dramatisere., dramaturgy sb dramaturgi., drank præt af drink., drape vb beklæde; drapere; sb fald ( fx the drape of a gown); drapes pl (med.) steril afdækning (ved operation); (teat) tæppe; (am) gardin(er); forhæng., draper sb klædehandler, manufakturhandler., draper's shop manufakturforretning., drapery sb drapering, draperi; gardin, forhæng; klædehandel; manufakturvarer; manufakturforretning., drastic adj drastisk; kraftigt virkende ( fx remedy)., drat vb T: [drat him!] gid pokker havde ham! [drat (it)!] så for pokker!, draught sb (se også under draft) trækken; aftapning; træk, trækvind; spjæld (i ovn etc); slurk; drik; et glas (el. krus) øl etc; mikstur; fiskedræt; grundrids, tegning, udkast; (mar) dybgående; [at a draught] i ‚t drag; [beer on draught] fadøl; [feel the draught] (fig) komme i (økonomiske) vanskeligheder, føle sig truet; [a rough draught] en kladde., draughtboard dambræt., draught excluder tætningsliste., draught horse trækhest, arbejdshest., draughts sb pl damspil., draughtsman dambrik; tegner; forfatter af udkast, koncipist., draughtsmanship tegnekunst., draughty adj: [a draughty room] et værelse hvor det trækker., I. draw sb 1. (et) træk, lodtrækning, trækning; 2. lokkemiddel, trækplaster, (teat) kassestykke; 3. (i spil) remis, uafgjort spil, uafgjort kamp; 4. (am) sug, drag ( fx on a pipe); [beat him on the draw] (am) skyde først; komme ham i forkøbet; [quick on the draw] hurtig til at trække sin revolver., II. draw vb (drew drawn) trække; drage; trække op ( fx draw the cork gently), trække ud ( fx a tooth), trække for (, fra) ( fx the curtain), trække ned; (obligation, præmie) udtrække; (fig) tiltrække ( fx the accident drew a large crowd), drage ( fx she felt drawn towards him), lokke ( fx draw him away from his work, draw him to say silly things), fremkalde ( fx draw applause; it drew indignant protests from them), udlede ( fx draw a moral from (af) the story), drage ( fx a conclusion, the consequences), hente ( fx draw inspiration from his example); suge; (om væske) tappe ( fx draw wine from a cask, draw him a glass of beer); (fig) få til at udtale sig, 'pumpe' ( fx they tried to draw him); (om penge) hæve ( fx he draws œ15 every week, draw one's wages); (om billede) tegne ( fx draw a picture of sth; she draws well); (om dokument) affatte, opsætte, udfærdige; (i madlavning) udtage indvoldene af ( fx draw a chicken); (i sport, spil) spille uafgjort ( fx Arsenal and Chelsea drew 3-3); (ved jagt) afsøge; (mar) stikke, have et dybgående af; (merk) trække, trassere ( fx a bill, a cheque); (i fiskeri) trække vod i; [he refused to be drawn] han lod sig ikke provokere; han ville ikke røbe noget; [draw (a) blank] se blank; [draw a bow] spænde en bue; [draw the long bow] overdrive, fantasere; [draw a cork] (også) trække en flaske op; [we must draw the line somewhere] der må være en kant (el. grænse); [I draw the line there] der trækker jeg grænsen; [draw the rein] holde hesten an; [draw tears] lokke tårerne frem; [ med præp og adv] [draw apart] (fig) glide fra hinanden; [draw away] trække bort; drage bort; øge sit forspring; [draw back] trække (sig) tilbage; [draw down] trække ned; pådrage sig; fremkalde ( fx it drew down a storm of protest); [draw for partners] trække om hvem der skal være makkere; [draw from nature] tegne efter naturen; [draw inspiration from] lade sig inspirere af, hente sin inspiration fra; [draw water from a well] hente vand op af en brønd; [draw in] trække ind; inddrage, lokke med; formindske, nedskære, inddrage; indskrænke; [the days are drawing in] dagene bliver kortere; [draw level with] indhente, komme på højde med; [draw it mild] se mild; [draw near] nærme sig; [draw off] uddrage; aflede; fjerne sig, trække (sig) tilbage; aftappe, affade; [draw on] nærme sig ( fx winter is drawing on); trække på ( fx you may draw on me for œ200); (fig) trække veksler på; bruge som kilde, benytte ( fx he has drawn on old manuscripts), øse af ( fx his extensive knowledge); [draw sby on] lokke en; provokere en; [draw out] trække ud; strække; trække frem